Welcome Guest: S’enregistrer | Connexion
 
FAQ| Rechercher| Membres| Groupes
 
I. Zare Katolikos 1915-1963
 
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Armenian on web Index du Forum -> Քննարկենք, Սորվինք հայերէն խոսիլ - (Ամէն Ինչ Հայերէն-tout en arménien-Ermenice) -> Զանազան յօդուածներ
Sujet précédent :: Sujet suivant  
Auteur Message
mafilou
Administrateur
Administrateur

Hors ligne

Inscrit le: 04 Sep 2006
Messages: 13 079
Point(s): 40 281
Moyenne de points: 3,08

MessagePosté le: Sam 18 Fév 2017 - 03:38
MessageSujet du message: I. Zare Katolikos 1915-1963
Répondre en citant

I. Zare Katolikos 1915-1963

Զարեհ Ա. Կաթողիկոս 1915-1963


Զարեհ Ա. Կաթողիկոս Փայասլեան (1915-1963). Հայոց սրբակեաց Կաթողիկոսի լուսապսակ ճակատը Ն.


17 Փետրվարի 2017
http://azator.gr/?p=2487Փետ¬րո¬ւար 18ի այս օ¬րը, 54 տա¬րի ա¬ռաջ, յա¬ւի¬տե¬նա¬կան իր ան¬դոր¬րը գտաւ ¬Հա¬յաս¬տա-նեայց Ե¬կե¬ղեց¬ւոյ նոր ժա¬մա¬նակ¬նե¬րու սրբա¬կեաց ¬Կա¬թո¬ղի¬կո¬սը՝ ¬Մե¬ծի ¬Տանն ¬Կի¬լի¬կիոյ եր¬ջան¬կա¬յի¬շա¬տակ ¬Զա¬րեհ Ա¬ռա¬ջին ¬Վե¬հա¬փառ ¬Հայ¬րա¬պե¬տը։
Հ.Յ.Դ. պատ¬մու¬թեան եւ ազ¬գա¬յին-քա¬ղա¬քա¬կան ու¬ղիին ե¬րախ¬տա¬շատ ու¬սու¬ցիչ¬նե¬րէն, այ¬լեւ ղե¬կա¬վար գոր¬ծիչ¬նե¬րէն հան¬գու¬ցեալ ըն¬կեր Հ¬րաչ ¬Տաս¬նա¬պե¬տեան, որ նաեւ անձ-նա¬պէս մօ¬տէն ճանչ¬ցած ու գոր¬ծակի¬ցը ե¬ղած էր 48 տա¬րե¬կա¬նին վախ¬ճա¬նած տա¬րա-բախտ ¬Վե¬հին, պեր¬ճա¬խօս հե¬տե¬ւեալ խտա¬ցու¬մով բնու¬թագ¬րած է ¬Զա¬րեհ Ա¬ռա¬ջի¬նի անձն ու տե¬ղը հա¬յոց նո¬րա¬գոյն պատ¬մու¬թեան մէջ.
— «¬Մաք¬րա¬մա¬քուր եւ սրբա¬կեաց ե¬կե¬ղե¬ցա¬կան մըն էր ¬Զա¬րեհ ¬Կա¬թո¬ղի¬կո¬սը։ Ամ¬բող¬ջա-կան նո¬ւի¬րու¬մով՝ ան կը տքնէր իր հօ¬տի բա¬րօ¬րու¬թեան, ¬Հա¬յաս¬տա¬նեայց Ե¬կե¬ղեց¬ւոյ եւ հայ մշա¬կոյ¬թի բար¬գա¬ւաճ¬ման հա¬մար։ Իր կա¬թո¬ղի¬կո¬սու¬թեան 7 տա¬րի¬նե¬րը դժբախտ շրջան մը ե¬ղան սա¬կայն, Էջ¬միած¬նի ¬Կա¬թո¬ղի¬կո¬սու¬թեան եւ հա¬կա¬դաշ¬նակ¬ցա¬կան ճա-կա¬տի ի¬րեն հան¬դէպ ու¬նե¬ցած ա¬նո¬րա¬կե¬լի վե¬րա¬բեր¬մուն¬քին հե¬տե¬ւան¬քով։ ¬Վախ¬ճա¬նե-ցաւ հա¬մե¬մա¬տա¬բար ե¬րի¬տա¬սարդ տա¬րի¬քին, վիշ¬տը սրտին մէջ, բայց մի՛շտ նե¬րե¬լով բո-լո¬րին։ ¬Յետ մա¬հու այն յար¬գանքն ու յու¬ղար¬կա¬ւո¬րու¬թիւ¬նը, որ ¬Պէյ¬րու¬թը ը¬րաւ ի¬րեն, ա¬ւե-լի քան յի¬սուն հա¬զար հո¬գի¬նոց ժո¬ղովր¬դա¬յին թա¬փօ¬րով մը եւ պե¬տա¬կան շու¬քով, տես-նո¬ւած չէր գա¬ղութ¬նե¬րու պատ¬մու¬թեան մէջ»։
Յու¬շա¬տետ¬րի է¬ջը չա¬փա¬զանց նեղ է՝ ¬Զա¬րեհ Ա¬ռա¬ջի¬նի ¬Կա¬թո¬ղի¬կո¬սի ընտ¬րու¬թեան նա-խօ¬րէին թէ ա¬ւար¬տին ստեղ¬ծո¬ւած հայ կեան¬քի ծան¬րա¬գոյն մթնո¬լոր¬տը նոյ¬նիսկ հա¬կիրճ գի¬ծե¬րով ներ¬կա¬յաց¬նե¬լու հա¬մար։ ¬Բայց ¬Զա¬րեհ ¬Վե¬հա¬փա¬ռի յի¬շա¬տա¬կին ան¬պայ¬ման պէտք է ար¬ձա¬նագ¬րել եւ յի¬շեց¬նել, որ տա¬րա¬գիր հա¬յու¬թիւ¬նը խորհր¬դա¬յին ազ¬դե¬ցու¬թեան տակ առ¬նե¬լու եւ Կ¬րեմ¬լի տի¬րա¬կա¬լու¬թեան են¬թար¬կե¬լու տխուր ու դա¬ժան ոտնձ¬գու¬թեանց դա¬րաշրջա¬նին վեր¬ջին փու¬լը կազ¬մե¬ցին ¬Զա¬րեհ Ա¬ռա¬ջի¬նի ¬Կա¬թո¬ղի¬կոս ընտ¬րու¬թեան ա-ռի¬թով տե¬ղի ու¬նե¬ցած ող¬բեր¬գա¬կան ի¬րա¬դար¬ձու¬թիւն¬նե¬րը։ Սկ¬սե¬լով ¬Զա¬րեհ Ա.ի ընտ¬րու-թեան նա¬խօ¬րէին հա¬կա¬դաշ¬նակ¬ցա¬կան ճա¬կա¬տի տխրահռ¬չակ ա¬նար¬գու¬մի քայ¬լե¬րէն, անց¬նե¬լով ¬Զա¬րեհ ¬Կա¬թո¬ղի¬կո¬սի ընտ¬րու¬թիւ¬նը «ան¬վա¬ւեր» հռչա¬կե¬լու եր¬ջան¬կա¬յի¬շա-տակ Վազ¬գէն Ա. Ա¬մե¬նայն ¬Հա¬յոց ¬Կա¬թո¬ղի¬կո¬սին պար¬տադ¬րո¬ւած եւ ա¬նոր կող¬մէ ստո-րագ¬րո¬ւած կոն¬դա¬կէն (որ խորհր¬դա¬յին¬նե¬րու «ընտ¬րա¬կան պար¬գեւ»ը ե¬ղաւ՝ Էջ¬միած¬նին ար¬գի¬լե¬լով, որ իր մաս¬նակ¬ցու¬թիւ¬նը բե¬րէ ¬Զա¬րեհ Ա¬ռա¬ջի¬նի կա¬թո¬ղի¬կոս օ¬ծու¬մին) եւ հաս¬նե¬լով սփիւռ¬քի տա¬րած¬քին հա¬կա¬մարտ թե¬մե¬րու ա¬ռա¬ջա¬ցու¬մին՝ հայ ժո¬ղո¬վուր¬դը ապ¬րե¬ցաւ իր ժա¬մա¬նա¬կա¬կից պատ¬մու¬թեան դառ¬նա¬գոյն հանգ¬րո¬ւա¬նը, որ բա¬րե¬բախ-տա¬բար ե¬ղաւ նաեւ վեր¬ջին ու եզ¬րա¬փա¬կիչ ա¬րա¬րը՝ ազ¬գա¬յին պա¬ռակ¬տու¬մի օ¬տա¬րա-մուտ գրգռու¬թեանց է¬ջը գո¬ցե¬լու եւ, ¬Հայ դա¬տի պա¬հան¬ջա¬տի¬րու¬թեան ներշնչու¬մով, հա-յոց ազ¬գա¬յին միաս¬նա¬կա¬նու¬թեան ու¬ղին բա¬նա¬լու ա¬ռու¬մով։
Հա¬յոց ժա¬մա¬նա¬կա¬կից պատ¬մու¬թեան այդ դառն ու տխուր է¬ջե¬րը փա¬կե¬լու հա¬մար, կ-՛ար¬ժէ ¬Զա¬րեհ ¬Վե¬հա¬փա¬ռի վախ¬ճան¬ման 54րդ ¬տա¬րե¬լի¬ցին ա¬ռի¬թով՝ ըն¬թեր¬ցո¬ղին յու¬շել նոյ¬նինքն եր¬ջան¬կա¬յի¬շա¬տակ ¬Զա¬րեհ Ա. ¬Փա¬յաս¬լեան ¬Կա¬թո¬ղի¬կո¬սի յե¬տա¬դարձ հա¬յեաց-քով կա¬տա¬րած ար¬ժե¬ւո¬րու¬մը իր ¬Մե¬ծի ¬Տանն ¬Կի¬լի¬կիոյ գա¬հա¬կալ ընտ¬րու¬թեան՝ 20 ¬Փետ-րո¬ւար 1956ի ի¬րա¬դար¬ձու¬թեանց վե¬րա¬բե¬րեալ:
Իր կա¬թո¬ղի¬կոս ընտ¬րու¬թեան 6րդ ¬տա¬րե¬դար¬ձը հան¬դի¬սա¬ւո¬րա¬պէս նշող ¬Կի¬լի¬կեան -Միա¬բա¬նու¬թեան ուղ¬ղե¬լով իր պատ¬գա¬մը՝ ¬Զա¬րեհ Ա. ¬Վե¬հա¬փառ հե¬տե¬ւեա¬լը յայ¬տա¬րա-րեց 20 ¬Փետ¬րո¬ւար 1962ին.
«¬Սի¬րե¬լի միա¬բան եղ¬բայր¬ներ, սի¬րե¬լի սա¬ներ, ի սրտէ շնոր¬հա¬կալ եմ ձեր սրտա¬բուխ եւ ազ¬նիւ ար¬տա¬յայ¬տու¬թիւն¬նե¬րուն հա¬մար, ո¬րոնք վստահ եմ կը բխին նոյն¬քան ազ¬նիւ սրտե¬րէ: ¬Մե¬ծի ¬Տանն ¬Կի¬լի¬կիոյ կա¬թո¬ղի¬կոս ընտ¬րո¬ւե¬լուս վե¬ցե¬րորդ տա¬րե¬դար¬ձը զիս կը լեց¬նէ ան¬գամ մը եւս ցա¬ւա¬լի եւ ու¬րա¬խա¬լի յու¬շե¬րով:
«Ար¬դա¬րեւ, վեց տա¬րի¬ներ ա¬ռաջ, օ¬դը նո¬ւազ փո¬թոր¬կա¬լից էր, քան այ¬սօր. սա¬կայն փո-թո¬րիկ կար այս դահ¬լի¬ճէն ներս, մա¬նա¬ւանդ՝ սրտե¬րէ եւ հո¬գի¬նե¬րէ ներս: ¬Պի¬տի կա¬տա-րո¬ւէր պատ¬մա¬կան ըն¬թա¬ցիկ դէպք մը՝ ընտ¬րու¬թեամ¬բը ¬Մե¬ծի ¬Տանն ¬Կի¬լի¬կիոյ ե¬րա¬նաշ-նորհ ¬Գա¬րե¬գին Ա. կա¬թո¬ղի¬կո¬սի յա¬ջոր¬դին: ¬Բայց կա¬տա¬րո¬ւե¬լիք այս ընտ¬րու¬թիւ¬նը զգե-ցած էր, այս ան¬գամ, բա¬ցա¬ռիկ հան¬գա¬մանք եւ ի¬մաստ, ո¬րով¬հե¬տեւ այս Ա¬թո¬ռիս հա¬կա-ռա¬կորդ¬նե¬րը կամ զայն ա¬նո¬ւա¬նար¬կել ու¬զող¬նե¬րը կը փա¬փա¬քէին ը¬նել այն¬պէս, որ ան դադ¬րի ծա¬ռա¬յե¬լէ իր հո¬գե¬ւոր կո¬չու¬մին եւ չկա¬րե¬նայ լրիւ կա¬տա¬րել իր պար¬տա¬կա¬նու-թիւն¬նե¬րը քրիս¬տո¬նէա¬կան սուրբ կրօ¬նին եւ հայ ժո¬ղո¬վուր¬դին ծա¬ռա¬յե¬լու իր կո¬չու¬մին մէջ:
«Ե¬թէ միայն նիւ¬թա¬կան եւ տե¬սա¬նե¬լի դժո¬ւա¬րու¬թիւն¬նե¬րը հա¬շո¬ւի առ¬նէինք եւ մոռ¬նա¬յինք աս¬տո¬ւա¬ծա¬յին օ¬ժան¬դա¬կու¬թիւ¬նը, ի¬մաս¬տուն գործ պի¬տի չըլ¬լար յանձն առ¬նել կա¬թո¬ղի-կո¬սա¬կան պաշ¬տօ¬նը եւ ար¬տա¬սահ¬մա¬նի մեր ե¬կե¬ղեց¬ւոյ կեան¬քին մէջ այս Ա¬թո¬ռին բա¬ժին ին¬կող պար¬տա¬կա¬նու¬թեանց կա¬տա¬րու¬մին ղե¬կա¬վա¬րու¬թիւ¬նը: Ու երբ ¬Կի¬լի¬կեան թե¬մե-րու ¬Պատ¬գա¬մա¬ւո¬րա¬կան ժո¬ղո¬վը իր ձայ¬նե¬րու մե¬ծա¬մաս¬նու¬թիւ¬նը կեդ¬րո¬նա¬ցուց իմ վրայ, եր¬բեք չխու¬սա¬փե¬ցայ կո¬չին դրա¬կան պա¬տաս¬խան տա¬լէ՝ հա¬կա¬ռակ ա¬մէն տե¬սակ դժո¬ւա¬րու¬թեանց, ան¬հաս¬կա¬ցո¬ղու¬թեանց, խո¬չըն¬դոտ¬նե¬րու եւ մին¬չեւ իսկ բա¬ցա¬յայտ թշնա¬մու¬թեան՝ սի¬րե¬լի ան¬հատ¬նե¬րէ կամ նոյն¬քան սի¬րե¬լի կազ¬մա¬կեր¬պու¬թիւն¬նե¬րէ ի յայտ բե¬րո¬ւած:
«Այժմ կ¬՛ե¬րե¬ւա¬կա¬յեմ 1956 ¬Փետ¬րո¬ւար 20էն մին¬չեւ ա¬շուն եր¬կա¬րող տա¬ժա¬նե¬լի օ¬րե¬րը, ո-րոնք լե¬ցուն ե¬ղան ա¬մէն տե¬սա¬կի դժո¬ւա¬րու¬թիւն¬նե¬րով: Ու կ¬՛ապ¬րի՛մ դառն յի¬շա¬տա¬կո¬վը ֆի¬զի¬քա¬կան ա¬մա¬յու¬թեան, որ այս Ա¬թո¬ռին ժա¬մա¬նա¬կա¬ւոր բա¬ժի¬նը ե¬ղաւ դպրե¬վան¬քի -Պիք¬ֆա¬յա փո¬խադ¬րու¬թեամ¬բը 1956ի ¬Հոկ¬տեմ¬բե¬րին: Ու մտքով կը տես¬նեմ, որ այդ շրջա-նին Ան¬թի¬լիա¬սէն ներս հա¬զիւ քա¬նի մը ճրագ¬ներ կը պլպլա¬յին գի¬շեր¬նե¬րը: Ու գո¬հու¬թիւն Աս¬տու¬ծոյ, որ մե¬զի հետ ե¬ղաւ մեր ամ¬բողջ գոր¬ծա¬վա¬րու¬թեան ըն¬թաց¬քին, ա¬հա յա¬րա¬բե-րա¬բար կարճ ժա¬մա¬նա¬կի մը մէջ այս Ա¬թո¬ռը կրկին պայ¬ծա¬ռա¬ցած է եւ ու¬րա¬խու¬թեամբ կը դի¬տեմ ա¬նոր բար¬գա¬ւաճ վի¬ճա¬կը: ¬Բազ¬մա¬պատ¬կո¬ւե¬ցաւ մեր միա¬բան¬նե¬րուն թի¬ւը եւ ար¬դէն քա¬նի մը տա¬րիէ ի վեր սկսած ենք պա¬տաս¬խա¬նել այս Ա¬թո¬ռին ուղ¬ղո¬ւած կո¬չե-րուն՝ ա¬ռաջ¬նորդ¬ներ եւ հո¬վիւ¬ներ տրա¬մադ¬րե¬լով հայ հա¬մայնք¬նե¬րուն: ¬Մեր միա¬բան¬նե¬րը շի¬նա¬րար աշ¬խա¬տան¬քի լծո¬ւած են հե¬ռա¬ւոր Ա¬մե¬րի¬կա¬յէն սկսեալ մին¬չեւ ¬Պարս¬կաս¬տան, ուր այս Ա¬թո¬ռին ա¬նունն իսկ ան¬ծա¬նօթ էր տա¬կա¬ւին շատ մօ¬տիկ ան¬ցեա¬լին:
«¬Հա¬ւա¬նա¬կան է, որ ա¬ւե¬լի հե¬ռու տե¬ղե¬րէ ալ կան¬չո¬ւիք՝ ծա¬ռա¬յե¬լու եւ ¬Հայ ե¬կե¬ղե¬ցին կան-գուն պա¬հե¬լու հա¬մար: Ու պի¬տի ըն¬դա¬ռա¬ջենք այդ հրա¬ւէր¬նե¬րուն ոչ թէ կայս¬րու¬թիւն հիմ¬նե¬լու, ոչ թէ թե¬մեր յափշ¬տա¬կե¬լու, ու մա¬նա¬ւանդ՝ ոչ թէ ¬Մե¬ծի ¬Տանն ¬Կի¬լի¬կիոյ կա¬թո-ղի¬կո¬սու¬թիւ¬նը Ա¬մե¬նայն ¬Հա¬յոց կա¬թո¬ղի¬կո¬սու¬թեան հա¬կադ¬րե¬լու հա¬մար. նման նպա-տակ չու¬նե¬ցանք ու պի¬տի չու¬նե¬նանք, այլ պար¬զա¬պէս ծա¬ռա¬յե¬լու հա¬մար եւ ը¬նե¬լու այն-պէս, որ ար¬տա¬սահ¬մա¬նի մէջ չեղ¬ծո¬ւի ¬Հա¬յաս¬տա¬նեայց ե¬կե¬ղեց¬ւոյ նկա¬րա¬գի¬րը եւ հայ ժո-ղո¬վուր¬դը չհե¬ռա¬նայ իր մայր ե¬կե¬ղե¬ցիէն ու կորս¬տեան չդա¬տա¬պար¬տո¬ւի:
«¬Մեր այս ո¬գին եւ ու¬ղիղ դիր¬քը չէ հասկ¬ցո¬ւած դժբախ¬տա¬բար ու մե¬զի կը վե¬րագ¬րո¬ւին մտայ¬նու¬թիւն¬ներ, ո¬րոնք նո¬ւա¬զա¬գոյ¬նը ու¬ղիղ չեն հա¬մե¬մա¬տիր հայ ժո¬ղո¬վուր¬դին, հայ ե-կե¬ղեց¬ւոյ հան¬դէպ մեր կե¬ցուած¬քին հետ: ¬Բայց մենք կ¬՛ան¬գի¬տա¬նանք այդ բո¬լո¬րը եւ ան-տես պի¬տի առ¬նենք բո¬լոր տե¬սա¬կի ան¬հաս¬կա¬ցո¬ղու¬թիւն¬նե¬րը, ուր¬կէ եւ որ¬քան որ սի¬րե¬լի ան¬ձե¬րէ կամ մար¬մին¬նե¬րէ բխին ա¬նոնք: Ու պի¬տի հաս¬նինք հո¬գե¬ւոր կա¬րիք¬նե¬րուն մեր ժո¬ղո¬վուր¬դին, ո¬րուն ծա¬ռա¬յե¬լը նկա¬տած ենք միշտ մեր մե¬ծա¬գոյն փառ¬քը: «Կ¬՛ու¬զեմ, որ այս ո¬գիով լե¬ցո¬ւիք բո¬լորդ, որ¬պէս¬զի նման տա¬րե¬դարձ¬ներ ի¬մաստ ստա¬նան ու դառ¬նան եր¬ջա¬նիկ հանգ¬րո¬ւան¬ներ մեր ժո¬ղո¬վուր¬դի կեան¬քին մէջ»: ¬Զա¬րեհ Ա¬ռա¬ջին՝ իր ա¬նանձ-նա¬կան մօ¬տե¬ցու¬մով, նե¬րո¬ղամ¬տու¬թեան ո¬գիով եւ ան¬սահ¬ման բա¬րու¬թեամբ ու նո¬ւի¬րու-մով, մեծ ներդ¬րում ու¬նե¬ցաւ պա¬ռակ¬տո¬ւա¬ծու¬թեան այդ տխուր եւ դառն է¬ջե¬րը փա¬կե¬լու եւ հա¬մե¬րաշ¬խու¬թեան ու միաս¬նա¬կա¬նու¬թեան են¬թա¬հող պատ¬րաս¬տե¬լու 1960ա¬կան¬նե-րու շրջա¬դար¬ձին մէջ։ Շր¬ջա¬դարձ՝ ո¬րուն բա¬րե¬բեր ար¬դիւնք¬նե¬րը քա¬ղեց հայ ժո¬ղո¬վուր¬դը 1965էն՝ ¬Մեծ Ե¬ղեռ¬նի յիս¬նա¬մեա¬կին հա¬մա¬հայ¬կա¬կան ո¬գե¬կո¬չու¬մէն սկսեալ։
Ծ¬նած 1915ին, ¬Մա¬րաշ՝ ¬Փա¬յաս¬լեան յար¬կի տակ, ¬Զա¬րեհ Ա¬ռա¬ջին 1931ին ե¬ղաւ ¬Մեծն -Տանն ¬Կի¬լի¬կիոյ ¬Կա¬թո¬ղի¬կո¬սու¬թեան Ան¬թի¬լիա¬սի նո¬րա¬հաս¬տատ դպրե¬վան¬քին անդ¬րա-նիկ սա¬նե¬րէն։ 1933էն 1938 հե¬տե¬ւե¬ցաւ Պ¬րիւք¬սէ¬լի հա¬մալ¬սա¬րա¬նի հա¬յա¬գի¬տու¬թեան եւ ա¬րե¬ւե¬լա¬գի¬տու¬թեան դա¬սըն¬թացք¬նե¬րուն։ 1939ին՝ ¬Զա¬րեհ ¬Վար¬դա¬պետ ա¬ռաջ¬նոր¬դա¬կան տե¬ղա¬պահ ընտ¬րո¬ւե¬ցաւ ¬Հա¬լէ¬պի թե¬մին, ո¬րուն ա¬ռաջ¬նոր¬դու¬թեան կո¬չո¬ւե¬ցաւ 1943ին։ 1947ին՝ Ե¬պիս¬կո¬պոս ձեռ¬նադ¬րո¬ւե¬ցաւ եր¬ջան¬կա¬յի¬շա¬տակ ¬Գա¬րե¬գին Ա. ¬Յով¬սէ¬փեան ¬Կա-թո¬ղի¬կո¬սի կող¬մէ, ո¬րուն 1952ի վախ¬ճա¬նու¬մէն ետք, շուրջ չորս տա¬րի տե¬ւած ու ¬Հա¬յաս-տա¬նեայց Ե¬կե¬ղե¬ցին պա¬ռակտ¬ման եզ¬րին հաս¬ցու¬ցած ազ¬գա¬յին, քա¬ղա¬քա¬կան եւ գա¬ղա-փա¬րա¬կան բուռն վէ¬ճե¬րէ ու հա¬կա¬մար¬տու¬թիւն¬նե¬րէ յե¬տոյ, 20 ¬Փետ¬րո¬ւար 1956ին Զա¬րեհ Ա¬ռա¬ջին ընտ¬րո¬ւե¬ցաւ ¬Մե¬ծի ¬Տանն ¬Կի¬լի¬կիոյ Ա¬մե¬նայն ¬Հա¬յոց ¬Կա¬թո¬ղի¬կոս։
Կա¬թո¬ղի¬կո¬սա¬կան իր պաշ¬տօ¬նա¬վա¬րու¬թեան կար¬ճա¬տեւ՝ 7ա¬մեայ շրջա¬նին, որ¬քան բա-րեա¬ցա¬կամ ու նե¬րո¬ղա¬միտ գտնո¬ւե¬ցաւ անձ¬նա¬պէս իր դէմ կա¬տա¬ղած գռեհ¬կա¬գոյն բան-սար¬կու¬թիւն¬նե¬րուն եւ վար¬կա¬բեկ¬ման ար¬շաւ¬նե¬րուն նկատ¬մամբ, նոյն¬քան հաս¬տա¬բուն կաղ¬նիի պէս ա¬նե¬րեր կանգ¬նե¬ցաւ ա¬մէն կար¬գի յոր¬ձանք¬նե¬րուն դէմ ու ան¬խախտ հա-ւատ¬քով փա¬րե¬ցաւ ¬Կի¬լի¬կեան Ս. Ա¬թո¬ռի ան¬կա¬խու¬թեան ար¬ժա¬նաւո¬րա¬պէս տէր կանգ-նե¬լու իր կո¬չու¬մին եւ ա¬ռա¬քե¬լու¬թեան:
Զա¬րեհ Ա¬ռա¬ջին կրցաւ դի¬մադ¬րել ա¬մէն կող¬մէ իր վե¬հու¬թեան եւ ¬Կի¬լի¬կեան Ս. Ա¬թո¬ռի ար¬ժա¬նա¬ւո¬րու¬թեան դէմ ուղ¬ղո¬ւած ցե¬խար¬ձա¬կում¬նե¬րուն, ո¬րով¬հե¬տեւ իր շուրջ հա-մախմ¬բո¬ւած տե¬սաւ խիտ շար¬քե¬րը ա¬ռա¬ջին հեր¬թին նոյ¬նինքն մեր ժո¬ղո¬վուր¬դին: Ա¬պա՝ շա¬րու¬նակ իր կող¬քին ու¬նե¬ցաւ հա¬ւա¬տա¬ւոր ու ջեր¬մե¬ռանդ փա¬ղան¬գը միա¬բա¬նու¬թեան իր հո¬գե¬ւոր եղ¬բայր¬նե¬րուն, ո¬րոնք ամ¬բող¬ջա¬կան հա¬ւա¬տար¬մու¬թեամբ եւ զօ¬րակ¬ցու¬թեան ո¬գիով՝ ամ¬րապն¬դե¬ցին ի¬րենց ար¬ժա¬նա¬ւոր ¬Վե¬հա¬փա¬ռին կամքն ու մար¬տու¬նա¬կու¬թիւ¬նը՝ ձա¬խո¬ղու¬թեան մատ¬նե¬լու հա¬մար ¬Կի¬լի¬կեան Ա¬թո¬ռի միա¬բա¬նու¬թեան պա¬ռակ¬տու¬մին հե-տա¬մուտ բո¬լոր գրգռու¬թիւն¬նե¬րը:
Զա¬րեհ Ա¬ռա¬ջին եւ ¬Կի¬լի¬կեան Ա¬թո¬ռին շուրջ միախմ¬բո¬ւած միա¬բան¬նե¬րը ի¬րենց բախ¬տին չլքուե¬ցան եր¬բեք: ¬Կի¬լի¬կեան ¬Սուրբ Ա¬թո¬ռին ան¬կա¬խու¬թիւ¬նը պահ¬պա¬նե¬լու եւ ար¬մա¬տա-ւո¬րե¬լու դրօ¬շով ու սփիւռ¬քի հա¬յու¬թեան ազ¬գա¬յին-քա¬ղա¬քա¬կան ինք¬նու¬րոյ¬նու¬թիւ¬նը խորհր¬դա¬յին սպառ¬նա¬լի¬քին դէմ պաշտ¬պա¬նե¬լու վճռա¬կա¬մու¬թեամբ՝ պայ¬քա¬րի դաշտ նե¬տո¬ւե¬ցան, ազ¬գա¬յին գա¬ղա¬փա¬րա¬պաշ¬տու¬թեամբ տո¬գո¬րո¬ւած, ողջ ար¬տաշ¬խար¬հի հայ մտա¬ւո¬րա¬կա¬նու¬թիւնն ու ե¬րի¬տա¬սար¬դու¬թիւ¬նը:
Դաշ¬նակ¬ցու¬թիւ¬նը բարձ¬րա¬հա¬սակ ու բաց ճա¬կա¬տով փու¬թաց պաշտ¬պան կանգ¬նե¬լու -Կի¬լի¬կեան Ս. Ա¬թո¬ռին եւ այդ¬պէ՛ս ձա¬խո¬ղու¬թեան մատ¬նո¬ւե¬ցաւ խորհր¬դա¬յին սադ¬րան¬քը: ¬Զա¬րեհ Ա¬ռա¬ջի¬նի կա¬թո¬ղի¬կոս ընտ¬րու¬թեամբ՝ ¬Կի¬լի¬կեան Ս. Ա¬թո¬ռը ոչ միայն նուա¬ճեց հայ ա¬ռա¬քե¬լա¬կան ե¬կե¬ղեց¬ւոյ ան¬կա¬խու¬թեան ի¬րա¬ւուն¬քը եւ ան¬փա¬ռու¬նակ պար¬տու¬թեան մատ¬նեց խորհր¬դա¬յին ոտնձ¬գու¬թիւն¬նե¬րը, այ¬լեւ սփիւռ¬քի հա¬յու¬թեան տո¬ւաւ հո¬գե¬ւոր միաս¬նու¬թեան հո¬գե¬պա¬րար կեդ¬րոն մը, որ ա¬հա տաս¬նա¬մեակ¬նե¬րէ ի վեր ար¬ժա¬նա¬ւո-րա¬պէս կ¬՛ար¬տա¬յայ¬տէ Ս¬փիւռ¬քի ¬Ձայ¬նը թէ՛ հա¬մա¬հայ¬կա¬կան եւ թէ հա¬մաշ¬խար¬հա¬յին բարձ¬րա¬գոյն բե¬մե¬րէն:
_________________
Emeğe saygılı olun, alıntılarınızda link gösterin ...


Revenir en haut
Visiter le site web du posteur
Publicité


MessagePosté le: Sam 18 Fév 2017 - 03:38
MessageSujet du message: Publicité

PublicitéSupprimer les publicités ?
Revenir en haut
Montrer les messages depuis:   
Armenian on web Index du Forum -> Քննարկենք, Սորվինք հայերէն խոսիլ - (Ամէն Ինչ Հայերէն-tout en arménien-Ermenice) -> Զանազան յօդուածներ Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Page 1 sur 1
Sauter vers:  

 Portail | Index | Créer un forum | Forum gratuit d’entraide | Annuaire des forums gratuits | Signaler une violation | Conditions générales d'utilisation
phpBB
Template by BMan1
Traduction par : phpBB-fr.com