Welcome Guest: S’enregistrer | Connexion
 
FAQ| Rechercher| Membres| Groupes
 
Sevan Nişanyan - News
 
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Armenian on web Index du Forum -> News et articles - Լուրեր, Յօդուածներ - Haber ve makaleler -> Sevan Nişanyan - Սեւան Նշանեան Aller à la page: <  1, 2, 316, 17, 18
Sujet précédent :: Sujet suivant  
Auteur Message
IRAInscrit le: 03 Nov 2013
Messages: 876

MessagePosté le: Ven 10 Nov 2017 - 11:41
MessageSujet du message: Sevan Nişanyan - News
Répondre en citant

Revue du message précédent :Քաղաքականութեան մասին գրէ՝ ըսին. գրեցի. ահաւասի՛կ


9 Նոյեմբերի 2017


Նախ­կին պոլ­սա­հայ ծա­նօթ մտա­ւո­րա­կան ­Սե­ւան Ն­շա­նեան, որ Յու­լի­սին թրքա­կան բան­տէն փախ­չե­լէ ետք ­Յու­նաս­տան ա­պաս­տա­նած էր, եր­կար ժա­մա­նակ ետք՝ ­Նո­յեմ­բեր 2ին, քա­ղա­քա­կան վեր­լու­ծու­մի նո­ւի­րուած գրու­թիւն մը ստո­րագ­րած է իր ցան­ցա­տետ­րին (blog) մէջ, ինչ­պէս իր յօ­դո­ւա­ծին խո­րա­գիրն ալ կը վկա­յէ այդ մա­սին։
Ա­տի­կա ըլ­լա­լով թրքա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան ար­մատ­նե­րը ան­ցեա­լին եր­կա­րող եւ այ­սօ­րո­ւան ի­րա­վի­ճա­կին տուն տո­ւած պատ­ճառ­նե­րուն մա­սին իւ­րա­յա­տուկ, խոր եւ խիստ շա­հե­կան վեր­լու­ծում մը, ո­րո­շե­ցինք մեր ըն­թեր­ցող­նե­րուն ներ­կա­յաց­նել ամ­բող­ջու­թեամբ, թրքե­րէ­նէ թարգ­մա­նա­բար։
Յի­շեց­նենք նաեւ, որ Ն­շա­նեա­նի ցան­ցա­տետ­րը թուրք կայ­քա­հէն­նե­րու յար­ձակ­ման են­թար­կո­ւած էր։ Այս մա­սին իր է­ջին վրայ կը կար­դանք.- «ՆՈԹ. Այս ցան­ցա­տետ­րը 2017ի ­Յու­լիս 27ին խա­փա­նո­ւե­ցաւ ­Թուր­քիոյ Հան­րա­պե­տու­թեան գոր­ծա­կալ­նե­րուն կող­մէ, հին կա­պե­րը ամ­բող­ջու­թեամբ ջնջո­ւե­ցան։ ­Հա­կա­ռակ ա­տոր, ձեր փնտռած գրու­թիւն­նե­րուն մեծ մա­սը ստո­րեւ կրնաք գտնել պատ­ճէ­նի ձե­ւով։ Իսկ ե­թէ ա­ւե­լին ու­զէք՝ 2017 Օ­գոս­տոս 5ի բո­վան­դակ ար­խի­ւին կա­պը կայ»։ Ն­շա­նեա­նի ցան­ցա­տետ­րին հաս­ցէն է. nisanyan1.blogspot.co.uk

«­Նոր ­Յա­ռաջ»

ՍԵՒԱՆ ՆՇԱՆԵԱՆ

Պն­դու­մով կ­՚ը­սեմ, որ փոր­ձան­քին գլու­խը ­Թա­յի­փը չէ, թրքա­կան պե­տու­թեան քաղց­կե­ղա­յին կա­ռու­ցո­ւածքն է: ­Թա­յիփ ը­րաւ, ինչ որ պի­տի ը­նէր պա­տի­ւի եւ խղճի տէր ոե­ւէ մէ­կը. փոր­ձեց պայ­քա­րիլ այդ կա­ռոյ­ցին դէմ: ­Ձա­խո­ղե­ցաւ: Երբ հասկցաւ, թէ պի­տի չյա­ջո­ղի, ձեռ­քը թօ­թո­ւեց իր թշնա­միին եւ հա­մա­կեր­պե­ցաւ ա­նոր, այն­պի­սի ճկու­նու­թեամբ մը, որ­մէ պի­տի ամչ­նար պա­տո­ւար­ժան ոե­ւէ անձ (…որ, բայց թե­րեւս ալ, ճա­րա­հատ մնա­լու պա­րա­գա­յին՝ պի­տի ցու­ցա­բե­րէր նման կե­ցո­ւածք):
Ե­րե­ւու­թա­պէս, ան նոյ­նիսկ իր ղե­կա­վա­րու­թիւ­նը պար­տադ­րեց ա­նոր:
Թէ իս­կա­պէս յա­ջո­ղե­ցա՞ւ պար­տադ­րել, վստահ չեմ:
Մի­թէ ե­նի­չէ­րի­նե­րը իր կամ­քին հպա­տա­կեց­նել կա­րե­նա­լո՞ւ աս­տի­ճան հմուտ դե­րա­սան մըն է:
Թէ ոչ՝ քա­ղա­քա­կան ա­նել դիր­քի մէջ յայտ­նո­ւած է եւ կը սպա­սեն, որ սպա­ռէ ինք­զինք, եւ օ­ձին իր հին մոր­թէն ձեր­բա­զա­տե­լուն օ­րի­նա­կով՝ պի­տի ճմռթկեն ու շպրտեն մէկ կողմ:
Ա­պա­գան ցոյց պի­տի տայ:

Յե­ղաշր­ջա­կան կա­ռոյ­ցը

1990ա­կան թո­ւա­կան­նե­րէն մին­չեւ 2009-2010 թո­ւա­կա­նը, ­Թուր­քիա ապ­րե­ցաւ յե­ղաշրջ­ման սպառ­նա­լի­քի շու­քին տակ:
«­Յե­ղաշր­ջում» ը­սե­լով՝ խնդրեմ մի՛ հասկ­նաք ­Յու­լիս 15ի նման օ­փե­րէ­թա­յին յե­ղաշր­ջում մը (գի­շե­րով թռա­նէն տա­սը հո­գի կ­՚իջ­նէ, ձայն-հե­ռա­տե­սի­լի TRT կա­յա­նը կը գրա­ւէ, հա­ղոր­դա­վա­րու­հին գե­րի կ­՚առ­նէ, ­Մա­լա­թիոյ հրա­մա­նա­տա­րը սխալ ան­ձե­րէ հրա­հանգ­ներ կը ստա­նայ եւ այլն):
Մ­տա­ծե­ցէք իշ­խա­նու­թիւ­նը մնա­յուն կեր­պով ձեռք ան­ցը­նե­լու մտա­դիր կազ­մա­կեր­պեալ կա­ռոյ­ցի մը մա­սին, որ այդ նպա­տա­կին հա­մար ուժ գոր­ծադ­րե­լու եւ ա­կօս-ա­կօս ա­րիւն հո­սեց­նե­լու չի վա­րա­նիր:
Յու­լիս 15ի փոր­ձին հե­ղի­նակ­նե­րը պե­տա­կան ա­պա­հո­վու­թեան մար­մին­նե­րուն մէջ բոյն դրած, «հայ­րե­նիք-ազգ»ի եւ «Ա­թա­թիւրք՝ դուն կանգ­նէ, ես մեռ­նիմ»ի նման բնա­բան­նե­րով ու­ղեղ­նե­րը թանձ­րա­ցուած­նե­րու խմբակ մըն էր: Ի­րենց իշ­խա­նու­թիւնն ու ըն­կե­րա­յին մե­նաշնորհ­նե­րը կորսնց­նե­լու մտա­վա­խու­թիւնն ու­նէին փո­փո­խո­ւող աշ­խար­հին մէջ:
Ա­նար­դար ալ չէր այդ վա­խը:
Ի­րենց գո­յու­թեան ա­մե­նա­մեծ սպառ­նա­լիք­նե­րը Ա­րեւ­մուտ­քէն կու գա­յին: Եւ­րո­պա­կան Միու­թեան ծրա­գի­րը ի­րենց հա­մար մա­հա­ցու վտանգ կը ներ­կա­յաց­նէր. ­Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու յատ­կա­պէս Գ­լին­թը­նի եւ Օ­պա­մա­յի ժա­մա­նա­կաշր­ջան­նե­րուն իւ­րա­ցու­ցած ա­զա­տա­կան խօ­սոյ­թը (discours) ի­րենց իշ­խա­նու­թեան սպառ­նա­ցող հիւ­ծող թթու էր: Այս պատ­ճա­ռով ալ, ո­րոշ ժա­մա­նակ Ա­րեւ­մուտ­քի տե­ղա­կան դաշ­նա­կի­ցի եւ բան­բե­րի դե­րը ստանձ­նած Էր­տո­ղա­նի կա­ռա­վա­րու­թիւն­նե­րը ըն­կա­լե­ցին որ­պէս սա­տա­նա­յին՝ աշ­խար­հա­յին մարմ­նա­ցու­մը:
Ե­րա­զե­ցին ի­րենց ղե­կա­վար­նե­րը կա­խել, ցի­ցե­րու վրայ նստեց­նել եւ ի­րենց դիակ­նե­րը շու­նե­րուն նե­տել իբ­րեւ կեր: Ը­րին հնա­րա­ւոր ա­մէն ինչ, խո­չըն­դո­տե­լու հա­մար Քր­տա­կան, ­Հայ­կա­կան, ­Կիպ­րա­կան հար­ցե­րուն մէջ «բաց­ման» փոր­ձե­րը:
Թե­րեւս Ա.Մ.Ն. ղե­կա­վա­րու­թեան մէկ թե­ւին ա­նըմբռ­նե­լի ան­հե­ռա­տե­սու­թեամբ՝ Թուր­քիոյ մէջ կա­ռու­ցա­յին վե­րա­փոխ­ման գոր­ծա­կա­տա­րի դե­րը ան­հե­թեթ ա­ղան­դի մը վստա­հե­լու փոր­ձը, Ա.Մ.Ն.ի նկատ­մամբ յե­ղաշր­ջու­մի կողմ­նա­կից­նե­րուն տա­ծած ա­տե­լու­թեան գէթ փսոր մը ար­դա­րաց­ման նպաս­տեց:
Ա­րեւ­մուտ­քին թի­կունք դարձ­նե­լու ի­րենց դիր­քո­րոշ­ման մէջ ար­դեօք դեր խա­ղա­ցա՞ծ են նաեւ Ա­րեւմ­տեան աշ­խար­հին յե­տա­դի­մու­թեան կամ փլուզ­ման մա­սին բա­նա­կան կամ մա­սամբ բա­նա­կան կարգ մը հա­շիւ­ներ ալ: ­Չեմ գի­տեր: Ե­թէ կ­՚ակն­կա­լես, որ 1945էն յե­տոյ հաս­տա­տո­ւած հա­մաշ­խար­հա­յին ա­մե­րի­կա­կեդ­րոն կար­գը 20 տա­րո­ւան մէջ տակ­նուվրայ պի­տի ըլ­լայ՝ ­Թուր­քիոյ նա­ւուն ու­ղե­գի­ծը դէ­պի ո՞ր ուղ­ղու­թեամբ կը ճշդես: Կ­՚ար­ժէ խորհր­դա­ծել:
Յա­մե­նայն դէպս, ա­նոնց նպա­տակն էր վերջ տալ ­Թուր­քիոյ 180ա­մեայ ա­րեւմ­տեան ար­կա­ծախնդ­րու­թեան: Ա­տոր սի­րոյն, չվա­րա­նե­ցան դառ­նա­լու դէ­պի այս­քան տա­րո­ւան թշնա­մին՝ ­Ռու­սաս­տա­նը:
Չի­նաս­տա­նի, Ի­րա­նի մա­սին քմայք­ներ յօ­րի­նե­ցին: Ի­րենք ի­րենց հա­ւա­տա­ցու­ցին, որ ա­ռան­ձինն աշ­խար­հին աս­պա­րէզ կրնայ կար­դալ ի­րենց եր­կի­րը, որ նշո­ւե­լու ար­ժա­նի ո­րե­ւէ ար­տադ­րու­թե­նէ եւ բնա­կան պա­շա­րէ զուրկ է, ո­րուն ո­րա­կեալ տար­րե­րը պատ­րաստ են ա­ռա­ջին ա­ռի­թով ար­տա­սահ­ման փախ­չե­լու, ո­րու բա­նա­կը վեր­ջին ե­րեք հա­րիւր տա­րի­նե­րու ըն­թաց­քին կորսն­ցու­ցած է իր մղած գրե­թէ բո­լոր մար­տե­րը:
Բա­ցի պիւ­րոք­րա­թա­կան (դի­ւա­նա­կա­լա­կան) հա­մա­կար­գի ա­ժան հե­րո­սու­թե­նէն եւ բա­րո­յա­կան այ­լա­սե­րու­մէն, մտա­ւո­րա­կան ոչ մէկ հան­դեր­ձանք ու­նէին ա­նոնք: ­Կը հա­ւա­տա­յին, որ ե­թէ խնդրոյ ա­ռար­կան հայ­րե­նիքն է՝ ի­րա­կա­նու­թիւ­նը, ի­մա­ցու­թիւ­նը, յա­րակ­ցու­թիւ­նը ման­րա­մաս­նու­թիւն­ներ են:
Շատ տգէտ էին:
Երկ­րին մէջ գո­յու­թիւն ու­նե­ցող ա­րեւմ­տա­կա­նու­թեան բո­լոր հիմ­քե­րը քան­դե­լու հա­մար, թուրք ազ­գին ծի­նե­րուն մէջ ներ­գոր­ծո­ւած «կեա­ւուր»ի ա­տե­լու­թիւ­նը վար­պե­տօ­րէն քե­րե­ցին: ­Կարճ ժա­մա­նա­կա­մի­ջո­ցի մը մէջ յա­ջո­ղե­ցան ­Թուր­քիան վե­րա­ծե­լու այն երկ­րին, ուր Ա.Մ.Ն.ի եւ Եւ­րո­պա­յի նկատ­մամբ թշնա­մու­թիւ­նը ա­մէ­նէն խիտ ձե­ւով կը ցո­լա­նայ հան­րա­յին կար­ծի­քին մէջ: Ա­րեւ­մուտ­քը թշնա­մի էր, մութ դա­ւե­րու եւ թա­քուն նպա­տակ­նե­րու օր­րանն էր ի­րենց հա­մար:
Սա­տա­նան վա­նե­լու հա­մար՝ հսկայ դրօ­շակ­ներ տնկե­ցին լեռ­նե­րու, գա­գաթ­նե­րու եւ հրա­պա­րակ­նե­րու վրայ:
Խե՜ղճ Ա­թա­թիւր­քը գոր­ծա­ծե­ցին իբ­րեւ սրբա­պատ­կեր եւ հա­մա­յիլ՝ ան­հա­ւատ Եւ­րո­պա­յի դէմ ի­րենց հռչա­կած ճի­հա­տին մէջ:
Ըստ ձե­զի՝ այս­քա­նէն ետք դեռ զար­մա­նա­լի՞ է, որ այս ճի­հա­տի հու­րին մէջ, ա­րիւ­նի թաթ­խո­ւած եւ գորշ գայ­լե­րով օժ­տո­ւած տե­սակ մը իս­լա­մա­կան հե­րո­սու­թիւ­նը ձեռք ան­ցու­ցած ըլ­լայ երկ­րին հա­սա­րա­կաց հի­ւանդ տես­լա­կա­նը:

Չ­բա­ւեց, բայց ա­յո՛

Ես կը հա­ւա­տամ, որ իր մղած պայ­քա­րին մէջ Էր­տո­ղան գո­նէ մին­չեւ ո­րոշ կէտ մը ան­կեղծ էր: Ս­կիզ­բէն ի վեր ա­նո՞նց մարդն էր: Այն­պի­սի շրջա­դարձ մը կա­տա­րեց, որ եր­բեք չէի՞ք ե­րե­ւա­կա­յեր:
Չեմ կար­ծեր:
Ի­րա­կան աշ­խար­հին մէջ ոչ ոք կրնայ այս աս­տի­ճան սա­տա­նա­յա­կան ծրագ­րեր մշա­կել, եւ նոյ­նիսկ ե­թէ ծրագ­րէ ալ՝ չի կրնար ա­ւար­տին հասց­նել:
Յա­մե­նայն դէպս, ճիշդ եւ անհրա­ժեշտ էր ի­րեն զօ­րակ­ցիլ, այն­քան ա­տեն որ ան կը հան­դի­սա­նար ա­րեւմ­տեան դա­շին­քի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը ընդ­դէմ այդ չա­րա­միտ­նե­րուն: Ես ա­ջակ­ցե­ցայ, քո­ւէս ալ տո­ւի: Ե­թէ ժա­մա­ցոյ­ցը վե­րա­դարձ­նէք 2007 կամ 2009 թո­ւա­կան­նե­րուն, կրկին նոյ­նը կ­՚ը­նեմ:
Թուր­քիոյ մէջ, քա­ղա­քակր­թու­թեան (=ա­րեւմ­տա­կա­նու­թեան) դա­տին լրջու­թեամբ մօ­տե­ցող­նե­րուն մե­ծա­մաս­նու­թիւնն ալ ին­ծի նման մտա­ծեց:
Կ­՚ան­գի­տա­նա­յի՞նք վտանգ­նե­րը: Ան­շուշտ՝ ո՛չ: Էր­տո­ղա­նի մտա­յին պա­շա­րը ան­բա­ւա­րար էր. միւս­նե­րուն ազ­գա­յին եւ կու­րօ­րէն հե­րո­սա­կան նա­խա­պա­շա­րում­նե­րէն չէր մաք­րազտո­ւած: ­Յա­ջող ռազ­մա­վար էր, սա­կայն հե­ռա­տես չէր: Իր խում­բը կը բաղ­կա­նար եր­րորդ դա­սա­կար­գի գիւ­ղա­քա­ղա­քա­յին քա­ղա­քա­գէտ­նե­րէ եւ ա­ռաւ-փա­խաւ բո­րե­նի­նե­րէ (եւ ­Տա­ւու­թօղ­լո­ւի նման գլու­խը պա­րապ փչան­նե­րէ/զէվ­զէկ­նե­րէ):
Թէ ար­դեօ՞ք ան­կեղծ էր Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան հետ իր քա­ղա­քա­կա­նու­թեան մէջ՝ չեմ գի­տեր: ­Սա­կայն, վստահ եմ որ ան­կեղծ ջանք ներդ­րաւ Քր­տա­կան, ­Հայ­կա­կան եւ Կիպ­րա­կան հար­ցե­րը լու­ծե­լու հա­մար: ­Գի­տեմ, որ մին­չեւ 2014ի ա­ռա­ջին ա­միս­նե­րը ան փայ­փա­յեց Քր­տա­կան երկ­րին խա­ղա­ղու­թիւն պար­գե­ւող ա­ռա­ջին ան­ձը ըլ­լա­լու ե­րա­զը: Ափ­սո՜ս, որ չու­նէր այդ ե­րա­զը ի­րա­գոր­ծե­լու անհ­րա­ժեշտ մտա­հո­րի­զո­նը, հա­մար­ձա­կու­թիւ­նը, պաշ­տօ­նա­տար­նե­րու խում­բը եւ ու­ժը:

Պատ­մա­կան շրջա­դարձ

Պե­տու­թեան մէջ բոյն դրած քաղց­կե­ղա­յին կա­ռոյ­ցը քան­դե­լու հա­մար 2007էն սկսեալ ձեռ­նար­կեց հսկայ պայ­քա­րի: Չկր­ցա՛ւ: Ին­չո՞ւ չկրցաւ: ­Թե­րեւս կամ­քը ան­բա­ւա­րար էր: Թե­րեւս հասկ­ցաւ, որ քաղց­կե­ղա­յին կա­ռոյ­ցը, վի­րա­հա­տու­թեան չհան­դուր­ժե­լու աս­տի­ճան, պա­տած է մար­մի­նը: ­Թե­րեւս չկրցաւ վստա­հիլ իր դաշ­նա­կից­նե­րուն եւ տե­սաւ, որ պի­տի դա­ւա­ճա­նեն ի­րեն:
Ըստ իս՝ շրջա­դար­ձա­յին կէ­տը հան­դի­սա­ցաւ 2010 ­Սեպ­տեմ­բե­րի հան­րա­քո­ւէին ան­մի­ջա­կան վա­ղոր­դայ­նը:
Մօ­տա­ւո­րա­պէս այդ օ­րե­րուն սկսաւ Էր­տո­ղա­նի մա­հո­ւան թռիչ­քը:
Մինչ յե­ղաշր­ջու­մը կը սպա­սո­ւէր ­Քե­մա­լի հա­մա­յի­լը կրող­նե­րէն, յե­ղաշրջ­ման ա­ռա­ջին փոր­ձը ե­կաւ 2012 ­Փետրո­ւա­րին իր դաշ­նա­կից­նե­րէն: 2013 ­Մա­յիս-­Յու­նի­սին ա­մե­նայն հա­ւա­նա­կա­նու­թեամբ ինք­նա­բուխ կեր­պով ծնունդ ա­ռած, սա­կայն կա­ռա­վա­րա­կան ճա­կա­տին մեծ ի­րա­րան­ցում պատ­ճա­ռած եւ կա­ռա­վա­րու­թեան քա­ղա­քա­կան ա­պա­գա­յին բուր­դի բա­րակ դեր­ձա­նէ մը կա­խո­ւած ըլ­լա­լու հա­ւատ­քը սնու­ցա­նող ապս­տամ­բու­թիւն մը տե­ղի ու­նե­ցաւ: 2013ին, ա­նոր հե­տե­ւած տե­սե­րիզ­նե­րու պա­տե­րազ­մին, կա­տա­րո­ւե­ցաւ այն­պի­սի հրա­ցա­նաձ­գու­թիւն մը, որ­մէ բնա­կան պայ­ման­նե­րու մէջ ժո­ղովր­դա­վար ոչ մէկ կա­ռա­վա­րու­թիւն կրնար ողջ դուրս ել­լել:
Խել­քը գլու­խը իւ­րա­քան­չիւր ան­ձի «այս խա­ղը հոս կը վեր­ջա­նայ» ը­սած պահն էր ա­տի­կա:
Ես անձ­նա­պէս քա­նի-քա­նի­նե­րո՜ւ հետ գրա­ւի մտայ, որ ա­ռա­ւե­լա­գոյ­նը ե­րեք ա­մի­սէն կ­՚իյ­նայ կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը: Եւ կորսն­ցու­ցի: Էր­տո­ղան չընկր­կե­ցաւ: ­Ֆութ­պո­լի պատ­մու­թեան մէջ իր նմա­նը քիչ ու­նե­ցող շրջա­դար­ձա­յին հա­րո­ւա­ծով մը գնդա­կը 180 աս­տի­ճան դար­ձուց, դեռ մին­չեւ ե­րէկ զինք եւ իր ըն­տա­նի­քը իւ­ղոտ ցի­ցե­րու վրայ նստեց­նել մտա­ծող­նե­րուն կող­մը ան­ցաւ եւ ա­նոնց միա­ցաւ: Էր­կէ­նէ­քո­նի հար­ցին մէջ թաթ­խո­ւած հրա­մա­նա­տար­ներ ա­զատ ար­ձա­կո­ւե­ցան:
Քր­տա­կան ծրա­գի­րը, որ իր կեան­քի գլխա­ւոր ծրա­գիրն էր, մէկ­դի դրո­ւե­ցաւ: ­Նա­հա­տա­կի եւ ազ­գի դա­ւա­ճան­նե­րու ար­տադ­րու­թեան թափ տրուե­ցաւ, ամ­բողջ եր­կի­րը ա­րիւ­նով եւ դրօ­շով օժ­տո­ւե­ցաւ: ­Կիպ­րո­սի խա­ղա­ղու­թեան հար­ցը, որ կը հան­դի­սա­նար Եւ­րո­պա­յի հետ հա­մա­ձայ­նու­թեան բա­նա­լին՝ յե­տաձ­գո­ւե­ցաւ մին­չեւ Ծ­րա­զա­տիկ: ­Նախ Եւ­րո­պան, ա­պա Ա­մե­րի­կան թշնա­մի հռչա­կո­ւե­ցան: Ա­մէ­նէն կա­րե­ւո­րը, ֆէթ­հուլ­լա­հա­կան­նե­րը ար­մա­տա­խիլ ը­նե­լու զի­նո­ւո­րա­կան­նե­րու ծրա­գի­րին կա­նաչ ազ­դան­շան վա­ռո­ւե­ցաւ: Իսկ ա­տոր փո­խա­րէ՞ն: Ա­տոր փո­խա­րէն, ար­տօ­նու­թիւն տրո­ւե­ցաւ, որ ­Թա­յիփ շա­րու­նա­կէ իր իշ­խա­նու­թիւ­նը — հա­ւա­նա­բար նաեւ շա­րու­նա­կէ ապ­րիլ -:
Կա­տա­րո­ւա­ծը խայ­տա­ռա­կու­թիւն է: ­Բա­րո­յա­կան գայ­թակ­ղու­թիւն է: ­Քա­ղա­քա­կան անձ­նաս­պա­նու­թեան քայլ մըն է: ­Միա­ժա­մա­նակ՝ քա­ղա­քա­կան հան­ճա­րի մը գոր­ծը: ­Կը հե­տե­ւինք մեր շուն­չը բռնած:
Յե­ղաշր­ջու­մը, ո­րուն մա­սին կը խօ­սէինք գրու­թեան սկիզ­բը, այ­սօր ի­րա­գոր­ծո­ւած է: Ա­նոր (յե­ղաշրջ­ման — «Ն.Յ.») բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տօ­նա­տար­նե­րը եւ գա­ղա­փա­րա­խօ­սու­թիւ­նը այ­սօր իշ­խա­նու­թեան հա­սած են: ­Տա­րի­նե­րէ ի վեր ծրագ­րո­ւած ա­րիւ­նա­լի մաք­րա­գոր­ծու­մը քայլ առ քայլ գոր­ծադ­րո­ւած է եւ ներ­կա­յիս դեռ կը գոր­ծադ­րո­ւի: ­Քա­ղա­քա­կիրթ աշ­խար­հին հետ ­Թուր­քիոյ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը փճա­ցո­ւած են՝ դեռ բազ­մա­թիւ սե­րունդ­ներ ան­վե­րա­կանգ­նե­լի ըլ­լա­լու ձե­ւով: ­Քա­ռա­սուն տա­րիէ ի վեր ­Թուր­քիոյ մէջ քա­ղա­քակր­թու­թեան եւ ա­րեւմ­տա­կա­նու­թեան բան­բե­րը հան­դի­սա­ցող իւ­րա­քան­չիւր անձ վախց­նե­լով՝ փախ­չե­լու մղած կամ ալ բանտ նե­տած են (եւ դժբախ­տա­բար չեմ կար­ծեր, որ այս­քա­նով ալ պի­տի գո­հա­նան):
2007-2008-2009ին յե­ղաշր­ջու­մի վտա-ն­գին դէմ ժո­ղո­վուր­դը եւ կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը ազ­դա­րա­րած գա­ղա­փա­րա­կան ա­ռաջ­նորդ­նե­րու բո­լո՛­րը այ­սօր ցկեանս բան­տար­կու­թեան պա­հան­ջով կը դա­տո­ւին: ­Պե­տա­կան հրո­սա­կին ձեռ­քե­րը կա­պե­լով՝ գէթ դոյզն սան­ձող օ­րի­նա­կան եւ ի­րա­ւա­կան կա­պե­րը քա­կո­ւած են. ան­սահ­ման թա­լա­նի եւ ջար­դի դռնե­րը բա­ցո­ւած են մին­չեւ վերջ:
Միայն մէկ բան կայ, որ անս­պա­սե­լի էր. այն ան­ձը, որ այդ յե­ղաշր­ջու­մին թի­րա­խը եւ զո­հը ըլ­լա­լու կո­չո­ւած էր սկիզ­բը, այ­սօր կը յայտ­նո­ւի յե­ղաշրջու­մը գլխա­ւո­րո­ղի դիր­քին վրայ:
Ու Ա­թա­թիւրք… եւ ­Թա­յիփ Էր­տո­ղան (եւ Օս­ման օղ­լու ­Մեհ­մէտ Բ.) կողք-կող­քի կը զար­դա­րեն հա­մա­ցան­ցի վրայ թրքա­կան պե­տու­թեան հա­ջոց­նե­րու բազ­մա­թիւ կայ­քե­րու պաս­տառ­նե­րը:

Հո­րի­զո­նին՝ 1918

Լաւ չ­՚ե­րե­ւիր այս ըն­թաց­քին վեր­ջա­ւո­րու­թիւ­նը: ­Պատ­մու­թեան մէջ, նման ար­կա­ծախնդ­րու­թիւն­նե­րու մէջ մտած բռնա­կալ­նե­րու գրե­թէ բո­լորն ալ, վաղ թէ ուշ, պա­տե­րազ­մի մէջ ներ­քա­շո­ւած են: Ան­խու­սա­փե­լի է, որ ա­սոնք եւս ի վեր­ջոյ այդ կէ­տին յան­գին:
Թուր­քիա չի կրնար շա­հիլ այդ պա­տե­րազ­մը: ­Հիթ­լէր ալ չէր կրնար շա­հիլ: Ոչ ալ Սատ­տամ: Ոչ ալ Էն­վէր: 1683ին ո­գի ի բռին ­Վիեն­նա­յի վրայ յար­ձա­կած ­Քէօփ­րիւ­լիւ­նե­րու վար­չա­կարգն ալ չէր կրնար շա­հիլ: Փ­լուզ­ման սե­մին հա­սած ըլ­լա­լով՝ Բ­րու­սիոյ վրայ յար­ձա­կած ­Նա­փո­լէոն Գ. ալ չէր կրնար շա­հիլ: ­Բո­լորն ալ ա­ղիո­ղորմ վեր­ջին յոյ­սով մը պա­տե­րազ­մի դի­մե­ցին, երբ անդ­րա­դար­ձան, որ այ­լեւս պի­տի չկա­րե­նան ղե­կա­վա­րել եր­կի­րը: Ի­րենց հետ միա­սին, ի­րենց եր­կիր­ներն ալ փլուզ­ման ա­ռաջ­նոր­դե­ցին:
Դժ­բախ­տա­բար նոյն բա­նե­րը կ­՚ե­րե­ւին հո­րի­զո­նին:
Revenir en haut
Publicité


MessagePosté le: Ven 10 Nov 2017 - 11:41
MessageSujet du message: Publicité

PublicitéSupprimer les publicités ?
Revenir en haut
IRA
Modérateur
Modérateur

Hors ligne

Inscrit le: 03 Nov 2013
Messages: 876
Point(s): 2 423
Moyenne de points: 2,77

MessagePosté le: Lun 22 Jan 2018 - 13:25
MessageSujet du message: Sevan Nişanyan - News
Répondre en citant

Nişanyan’s cautiousness over Paylan’s case realistic, turkologist sayssource https://www.panorama.am/en/news/2017/12/25/Nişanyan-cautiousness-Paylan/188…
_________________
Tzourou Ira
Athens
Constantinople


Revenir en haut
IRA
Modérateur
Modérateur

Hors ligne

Inscrit le: 03 Nov 2013
Messages: 876
Point(s): 2 423
Moyenne de points: 2,77

MessagePosté le: Lun 22 Jan 2018 - 13:35
MessageSujet du message: Sevan Nişanyan - News
Répondre en citantsource http://listelist.com/2017-en-absurt-haberler/
_________________
Tzourou Ira
Athens
Constantinople


Revenir en haut
IRA
Modérateur
Modérateur

Hors ligne

Inscrit le: 03 Nov 2013
Messages: 876
Point(s): 2 423
Moyenne de points: 2,77

MessagePosté le: Lun 22 Jan 2018 - 13:40
MessageSujet du message: Sevan Nişanyan - News
Répondre en citant

source https://www.takvim.com.tr/guncel/2017/10/19/firari-sevan-nisanyandan-teror-…
_________________
Tzourou Ira
Athens
Constantinople


Revenir en haut
guest
Super Membre
Super Membre

Hors ligne

Inscrit le: 10 Avr 2011
Messages: 1 570
Point(s): 4 202
Moyenne de points: 2,68

MessagePosté le: Lun 22 Jan 2018 - 18:22
MessageSujet du message: Sevan Nişanyan - News
Répondre en citant

hack edilmiş twietter hesabından fake mesaj...

https://twitter.com/SevanNisanyan_r


Revenir en haut
IRA
Modérateur
Modérateur

Hors ligne

Inscrit le: 03 Nov 2013
Messages: 876
Point(s): 2 423
Moyenne de points: 2,77

MessagePosté le: Mer 24 Jan 2018 - 17:31
MessageSujet du message: Sevan Nişanyan - News
Répondre en citant


Agos 3 Nısan 2015 arşivinden
Agos Aralık 2015 arşivinden
_________________
Tzourou Ira
Athens
Constantinople


Revenir en haut
IRA
Modérateur
Modérateur

Hors ligne

Inscrit le: 03 Nov 2013
Messages: 876
Point(s): 2 423
Moyenne de points: 2,77

MessagePosté le: Mar 13 Fév 2018 - 08:45
MessageSujet du message: Sevan Nişanyan - News
Répondre en citant

Türkiye nasıl bu noktaya gelebildi? Sevan Nişanyan'ın bir söyleşisinde verdiği cevap: "Rezilcesine şoven bir eğitim sistemi, cahil ve ahlaken çökmüş bir kamu sektörü ve kendini toplumdan izole etmiş bir seçkinler sınıfı Türkiye'yi ağır bir deliliğe sürükledi."

Sevan Nishanyan: I didn’t escape prison; I fled from Turkey
http://www.tert.am/en/news/2018/02/06/nishanyan/2606154
_________________
Tzourou Ira
Athens
Constantinople


Revenir en haut
IRA
Modérateur
Modérateur

Hors ligne

Inscrit le: 03 Nov 2013
Messages: 876
Point(s): 2 423
Moyenne de points: 2,77

MessagePosté le: Jeu 15 Fév 2018 - 13:04
MessageSujet du message: Sevan Nişanyan - News
Répondre en citant


_________________
Tzourou Ira
Athens
Constantinople


Revenir en haut
IRA
Modérateur
Modérateur

Hors ligne

Inscrit le: 03 Nov 2013
Messages: 876
Point(s): 2 423
Moyenne de points: 2,77

MessagePosté le: Dim 11 Mar 2018 - 19:51
MessageSujet du message: Sevan Nişanyan - News
Répondre en citantTakipçileri için Sevan Nişanyan ve Ali Nesin: 'İtlaf ahlâkı'
“Cübbeli Murat Belge Hocaefendinin müritleri için: ‘Linç nedir?’ ve ‘utanma kültürü’” (1) başlıklı yazıma Sevan Nişanyan iki yanıt verdi:

Sevan Nişanyan: “Bir yerden sonra fikirmiş, özgürlükmüş, hakmış, hukukmuş boş laf oluyor. Bunları itlaf* etmek lazım. (2)”

*

Sevan Nişanyan: “Bunlar organize vurucu tim. Aptal değiller, görevliler. İtlaftan başka çare yok.”

S. Nişanyan’ın bir takipçisi: “Hocam faşistler gibi 'itlaf'tan bahsetmek size yakışıyor mu?”

S. Nişanyan: “çok” (3).

“İtlaftan başka çare yok.” yanıtını ilk beğenen kişi ise Ali Nesin oldu (4).

*

Ali Nesin ve Sevan Nişanyan’ın benim için kullandığı “it”, “otistik”, “ruh hastası”, “ahlaksız”, “aşağılık”, “ajan”, “vurucu tim” gibi ifadeleri bir kenara koyalım.

Yazımda yalan, yanlış ya da iftira olan ne vardır? Yazdığım yazının içeriğiyle ilgili bir kelime bile yazmamalarına da girmeyelim.

Biri çıkıp “Sevan Nişanyan ve Ali Nesin itlaf edilmelidir” yazsaydı ne düşünürdünüz?

Tehdit ve hakaret etmeyi sadece Ali Nesin ve Sevan Nişanyan mı biliyor?

*

Yazının içeriğiyle ilgili tek bir satır yanıt vermeyip yazarını “ajan”, “faşist” ya da “hain” ilan etmek fazlasıyla ucuz bir davranıştır. Çünkü karşınızda bir “hain”, “faşist” ya da “ajan” varsa, onun yazdıklarının bir önemi yoktur.

Beni itham ettikleri her şeyi bizzat yaptılar: Ölümle tehdit, hakaret, ajan ilan etme, taraftarlarına hedef gösterme, her türlüsünden iftira…

*

“Sevan Nişanyan itlaf edilmelidir”, “Ali Nesin itin tekidir”, “Sevan Nişanyan ve Ali Nesin aşağılıktır, ajandır” gibi cümleler kurmak çok mu zordur?

Bunlar çok mu yaratıcı ifadelerdir?

Birine “it” demek için çok mu zeki olmak gerekir?

Aklımıza mı gelmiyor?

Bu hakaretleri etmek bana kaç kalori harcatır?

“İtlaf edilsin” ifadesini yazmak benim kaç saniyemi alır?

Böyle cümleleri aptallığımdan, eğitimsizliğimden, küfür bilmediğimden, korktuğumdan ya da zekâ eksikliğimden mi kurmuyorum?

Bu hakaretleri ağzı olan, konuşabilen her insan edebilir.

Hakaret etmek ve birini toplumun önünde ölümle tehdit etmek marifet değildir.

*

İtlaf ahlâkı

Bu bir tavır, yaklaşım ve ahlâk farklılığıdır.

Beğenmediği bir yazı karşısında Ali Nesin ve Sevan Nişanyan’ın tutumu budur: “Yazarı itlaf edilmeli”.

Onların ahlâkı budur. Bu ahlâkla aramızda çok temel bir karşıtlık vardır ve her zaman olmak zorundadır.

Bize düşen “demokrat”, “özgürlükçü”, “solcu”, “hümanist”, “çağdaş” görüntüsünün arkasındaki bu ahlâkı teşhir etmektir. Uğraşmaya gerek kalmadı; kendilerini gösterdiler.

Onların ahlâkı budur: İtlaf ahlâkı…

Onların ahlâkı, beğenmedikleri bir yazının yazarını, öldürülmesi için yandaşlarına hedef göstermektir.

Aynılar aynı yerde, ayrılar ayrı yerde.

*TDK sözlüğüne göre “itlaf”: Öldürme, yok etme, telef etme.

Taylan Kara
_________________
Tzourou Ira
Athens
Constantinople


Revenir en haut
IRA
Modérateur
Modérateur

Hors ligne

Inscrit le: 03 Nov 2013
Messages: 876
Point(s): 2 423
Moyenne de points: 2,77

MessagePosté le: Dim 11 Mar 2018 - 20:24
MessageSujet du message: Sevan Nişanyan - News
Répondre en citantTaylan Kara ve Sevan Nişanyan’ın kavanozundan saçılanlar

10-03-2018 03:13


B. Sadık Albayrak
Kir Teorisi’nin isim dizinine baktım, adamın adı yok. Anladım, bu celâl bu şiddet, Taylan Kara’ya yönelik “itlaf” fetvası, hakarette üst düzey, adının atlanmasından kaynaklanıyor. Oysa yaptıklarına bakınca Kir Teorisi’nin tipik vakalarından biri olması gerekiyor. Nasıl unutmuşuz?

Yalçın Küçük, çürümenin kesifliği ve topluma hızla yayılışı karşısında bir kir teorisi ile buna çare aramıştı.

Mizahçı diye bilinen biri, roman diye basılan bir kitap yazmıştı; edebiyatı Dolapdere argosuyla delik deşik etmişti. Tek kitapla keşfedildi, ağırlığınca romancıydı. Bütün dergilerde, kitap eklerindeydi. Çok sürmedi, bir haber spikeri ile birlikte genç bir kadına dayak ve tecavüz vakasının faili oldu. Hapse düştü ama yine el üstündeydi. Ağır romanından ünlü oyuncu Müjde Ar’ın başrolünde oynadığı bir film yapıldı. Bu ne bitmez tükenmez bir edebiyat ve sinemaydı, tiyatroları, müzikalleri sahnelendi. Ahlaki açıdan düştükçe ün ve para açısından yükseliyordu. İşte, kir teorisi bu çürüme içindeki yükselişe, itibar ve alkışa açıklama arıyordu. Düşkünlük sanatının neden ve niçinlerini sorguluyordu.

Değerleri kalmayan bir insanlık tablosudur.

HUKUK LİTERATÜRÜNE GİREN KAVANOZ

Onun hiç olmazsa bir ağır romanı vardı, bunun ünlenme vakası ise kavanozuyla oldu. Dünya hukuk literatürüne geçen içi bok dolu bir kavanozla yedi düvele insanlığını ilan ediyordu. Karısıyla bozuşmuş, bir ay boyunca biriktirdiği bokunu bir kavanoza doldurmuş, karısının kafasından aşağı boca etmişti. Adam belki de kendince özünden en değerli parçayı içeren bu kavanozuyla ünlendi. Kadın psikolojik tedavi gördü. İstanbul Üniversitesi’nin ceza hukuku profesörü kadını arayarak izin istedi; bu olayı dünya hukuk literatürüne sokmak için üniversitede ders konusu yapacaklardı.

Adam kavanozuyla üniversitelere ve dünya hukuk literatürüne girmişti, her yerde göğsünü gere gere yaptığını savunuyordu. Bu utanma duygusu bilmeyen adama hiçbir dışlama ve ayıplama çabası gösterilmiyordu. Hakkını yemeyelim; Agos gazetesinde çalışan 13 kadın, bir kadına bu işkenceyi yapan biriyle aynı gazetede yazmak istemediler. Agos’ta köşe yazarı bu adamın gazete yönetimince hiç olmazsa kınanmasını istediler.

Siyasi bir cinayetle katledilen sosyalist Hrant Dink’in yerine Agos’un genel yayın yönetmenliğine oturtulan bir akp danışmanı, Etyen Mahçupyan ise, “Bu yazar yazılarına devam edecek. Feminist oldukları için buna tahammülü olmayanlar bizle ilişkilerini kesebilirler. Agos olarak sahip olduğumuz düstur ‘insan olan beri gelsin’den ibarettir” diyerek işkenceyi kınayanları susturmuştu. Kadınlardan istifa edenler oldu, beride kalanlar, Mahçupyan ve kavanozlu köşe yazarı olmuştu.

Tam bir kir teorisi vakasıdır. İnsan tarifi, altüst edilmiştir. Onurunu koruyan insanlar işsizliğe atılırken, bunların çok sevdiği deyişle, ötelenirken, insan onurunu aşağılayan beriye alınmıştır. Hrant’ın kurduğu gazetede yazılarına, kavanozundan hezeyanlarına devam etmiştir.

ODTÜ’LÜLER KAVANOZLUNUN DERSİNİ REDDETTİ

Tipik bir kir teorisi vakasıdır. Hakkımızı yemeyelim; bir yanımız kir içinde çürürken, buna direnen yanımız da arınmaya, çürüyenlerden uzaklaşmaya çalışıyordu. Kavanoz vakasından tam beş yıl sonra, Türkiye Gezi’sine giderken, 18 Şubat 2013 günü ODTÜ’de bir sempozyumda konuşma yapmak isteyen kavanozlu adam, öğrencilerin protestosuyla karşılaştı. Nazileri aratmayan işkence yöntemini yıllarca yaşamını paylaştığı karısı üzerinde uygulayan bu adamı ODTÜ’nün temiz havası kabul etmemişti. O ise kavanozundakine benzer başka bir yeteneğini, küfürbazlığını konuşturmuştu. Ensonhaber sitesinin 18 Şubat 2013 tarihli haberinde yazdığına göre, tepki gösteren öğrencilere karşı, “ODTÜ’ye s.ke s.ke gelirim” demişti. Meraklılar internette dolaşan videosundan bunu kendi kulaklarıyla da duyabilirler. Kavanozlu adamın küfürbazlık yeteneği de müthişti. Utanma duygusunun zerresi yoktu.

Evrenin en hayranlık uyandıran varlığına, insan başına bok dökme suçundan değil, rantiyerlikten hapse girdi. Otelciydi, otellerinin sayısını artırmak için kaçak binalar yapmıştı. Sanki dünyaya hiçbir toplumsal değer ve kuralı umursamadan yaşamaya gelmişti. Güzellikleri mülkiyetine geçirmeyi, tüketim nesnesi haline getirmeyi marifet bilmişti. Tekeliyet bürokrasisinin yeni orta sınıfı, onun otellerine koşuyordu ya da onun yazdığı oteller kitabından yağmalanacak yer seçiyordu.

RANTİYERDEN DEMOKRASİ HAVARİSİ

Rantiyerlikten hapse giren kavanozlu adam, sosyalistlere, ilericilere küfür yağdıran, yıllarca akp iktidarını destekleyen adam, sanki bir “demokrasi” kahramanıydı. Tekeliyet dünyasında gerçeğin tersi geçerliydi. Kirli bir gazetenin, Taraf gazetesinin yazarını, bütün hürriyetlerin düşmanı tekelci piyasanın küfürbaz propagandistini, otelciyi, özgürlük kahramanı olarak sunuyorlardı. Buna aldananlar çoktu.

Sözde liberaldiler. İktidara geldikten sonra bütün özgürlükleri yok eden akp’yi destekliyor, karşı çıkanlarla alay ederek “yetmez ama evet”, diyorlardı. Aldanma ve aldatma çağında, postmodernizm altında, toplumu, alan razı veren razı diyerek, gücü gücü yetene kuralıyla ormanlar dünyasına geri götürmek istiyorlardı. En büyük düşmanlıkları toplumsal ilke ve kurallara dayalı bir yaşamı temel alan cumhuriyete idi. Laiklik ve cumhuriyet sözcüklerini duymaya bile dayanamıyorlardı. Akp bunlara darbe indirdikçe nakaratları hazırdı; yetmez ama evet, diyorlardı. Türkiye’de Cumhuriyet’in kurucusunu küfürbazlıklarının nesnesi yapmışlardı. Bu konuda bir numara olan Fesli Kadir’le rekabete girmişlerdi.

FESLİ KADİR’LE KÜFÜRBAZLIK YARIŞI

Atatürk ve Cumhuriyete sövgüde, yobazların safında Fesli Kadir bir numaraydı; liberallerin safında da bu, kavanozlu adam. Yanlış Cumhuriyet adını verdiği bir kitap yazmıştı. İtiraf etmem gerekir, Taylan Kara arkadaşım kadar çalışkan ve tahammüllü olmadığım için, bunun kavanozundan saçılanlarla yazılan bu kitabı okumuş değilim. Kir Teorisi’nin en zor işini Taylan Kara yapmıştır; kendi kirlerini bütün insanlığın tepesinden boşaltmaya çalışan bu liberal yobazları, kelime kelime incelemiş ve aklın, tarih bilincinin, insanlık ülküsünün mahkemesinde mahkûm etmiştir.

Müthiş bir sabır ve emektir.

Kavanozundakileri ortalığa boca ederek, Taylan Kara’nın akil adam Murat Belge’yi eleştirdiği yazısının altına, “Bunlar organize vurucu tim. Aptal değiller, görevliler. İtlaftan başka çare yok” yazan Sevan Nişanyan bu müthiş işin hakkını vermektedir. Böyle bir insanlık sevgisini, bilim ve akıl tutkusunu, tipik dünyası kavanozunda ve küfürbaz dilinde dışavuran bir yetmez ama evetçi, susturmaktan başka bir çare bulamamaktadır.

Ali Nesin ve on beş kavanoz muhibbi, bu katliam çağrısını facebook’un kalp işaretiyle ödüllendirmiştir.

Tabii, burada bizi en çok üzen Nesin soyadının kirletilmesidir; büyük aydınımız Aziz Nesin’in oğlu Ali Nesin, kavanozlu adamı desteklemesini eleştiren birine cevap olarak şunları yazabilmektedir: “Çok doğru ama bence itlaf etmeyip besleyelim.” Diktatör Kenan Evren’le davalı aydın Aziz Nesin’in özel üniversite profesörü oğlu Ali Nesin, Kenan Evren’in idam savunusundan ilham alarak ironi yaptığını sanmaktadır.

İdam’la, itlaf’la, bok’la konuşan ve kendilerini hâlâ aydın zanneden bir kendini bilmezler sürüsüyle karşı karşıyayız.

KİR TEORİSİ VAKASI

Bu, bir kir teorisi vakasıdır; neoliberal gericilerin faşist katillerin lafazan ikizi olduğunu apaçık ortaya koymuştur. Kavanozlu adam, Taylan Kara’nın insanlık değerleri, dünya görüşü, inancı ve sevgi dolu kişiliği gereği bu eleştirel mücadeleye girdiğini anlamayacak ölçüde kavanozuna bulanmıştır ki, “aptal değiller, görevliler” demektedir. Herkesi kendi dünyalarındaki gibi, tekellerin görevlisi, ab vakıflarının projecisi sanmaktadırlar. Kavanozun içinden görülen dünyadır bu. Kirli ve kinli bir dünyadır; bütün insani güzelliklerin, ahlak ve onurun inkârıdır.

Taylan Kara’nın dünyası, bizim dünyamız insanlığın dünyasıdır; bunların geri getirmeye çalıştığı orman düzenine karşıbu yetmez ama evetçilerden, liberal akıllılardan kurtulmuş bir geleceğin dünyasıdır.

Kavanozlu adam ve arkadaşlarının bu dünyayı görmesi ve anlaması mümkün değildir. Ben “itlaf” diyemem, büyük şairimizin dizeleriyle söylemek isterim, “onlar ümidin düşmanıdır”…

“Çünkü ölüm vurdu damgasını alınlarına:

-çürüyen diş, dökülen et-,

bir daha geri dönmemek üzere yıkılıp gidecekler.”

Bu, tarihin ve Nâzım Hikmet’in dile getirdiği toplumsal estetiğin yargısıdır. Beni asıl üzen, henüz tekeliyet düzeninin kirlerine bütünüyle bulanmamış olanların, emekçi sınıftan insanların bunların yalanlarına kapılarak, bizim dünyamıza düşman olmalarıdır.
emekçi cumhuriyet düzeninin dünyasıdır. Yüksek ahlak, yüksek estetik, yüksek bilinç ve planlama toplumunun dünyasıdır. Sömürüden, savaşlardan kurtulmuş insanlığın dünyasıdır. Yazı diye kavanozlarının içindekileri orta yere saçan
ETİKETLİ AKIL

Kavanozlu adam, Taraf’taki günlerini ve görevini arıyor; Taylan Kara’nın “Ergenekoncu” olduğunu ima ediyor. Okuduklarından doğru anlam çıkarmaya çalışan ve bunların yalanlarını sorgulayan birine öyle baskı yapmışlar ki, kendini savunmak için şunları yazmış: “Taylanı müdafaya niye girişeyim herif ulusalcı ben ermeniyim, fırsat verilse kafa tasımla futbol oynar.” İşte, kavanozlu adam ve bilcümle yetmez ama evetçilerin kendilerini izleyen bilinçsiz insanlara yerleştirdikleri mantık budur: Her şeyi çarpıtılmış, tanım diyemeyeceğimiz bir etikete indirgemek ve insanları bu etiketlerle yönlendirmek. Tanıdığım en insancıl kişi olan Taylan Kara’ya “ulusalcı” etiketini yapıştırınca, bilgisiz yorumcu, “kendisi ermeni olduğu için kafatasıyla futbol oynayacak” bir canavar tasavvur etmektedir.

Liberal akıl, bir etiketleme ve etiketi en büyük yalanla çerçeveleme becerisine dayanır.

Yetmez ama evetçilerin büyük başarısıdır; ulusalcılık kavramını ırkçılıkla özdeşleştirmişlerdir, ulusalcıların başka etnisitelerden olanların kafalarıyla top oynayacak ölçüde insanlık dışı oldukları imajını aptallaştırdıkları kitleye kabul ettirmişlerdir. Bunu etiketleyerek, etiketlerle şartlandırılmış bir akıl icat ederek yapmışlardır.

“Ermeni olduğu için kafatasıyla top oynayacak” bir “ulusalcı” korkusu duyan etiketli akıl, acaba Taylan Kara’nın “Çok Kişisel Bir Hrant Dink Yazısını” okusa bu etiketten kurtulabilir mi?

TAYLAN KARA’NIN HRANT YAZISI

Hrant Dink’in arkasından yazılan en güzel yazılardan birini Taylan Kara yazmıştır, başlarken şöyle der: “Hrant Dink’i ölümüyle tanıyan biri değildim. Öncesinde onlarca yazısını okumuş, söyleşilerini izlemiş, birçok konuşmasını dinlemiştim. H. Dink’in baştan beri bende uyandırdığı duygu, hiç görmediğim ‘çok yakın akraba’ hissi olmuştur. Onunla hiç karşılaşmadık ancak yolda rastlaşsak sanki hemen samimiyetle köydeki annemin, memleketteki amcamın hatırını soracak bir insan gibiydi. Söylediği şeylerin içeriği kadar söyleme şeklindeki insan sıcaklığıydı bu.”

Etiketli bilinç, oku ve düşün; insansever yazar konuşuyor. Doğruyu, haklıyı, güzeli, onurluyu dile getiren ve savunan herkes onun kardeşidir, sevgilisidir. Milletine, ırkına, sınıfına, yaşına, boyuna posuna bakmaz o. İnsanlık değerleri için mücadele eden bir insan zulme uğradığında en çok o üzülür. Kavanozluların dünyası acısını bile özgürce yaşamasına engeldir.

“Ölüm haberini aldığımda yaşadığım şehirde yoğun bir kar yağışı vardı. Arabama binip şehrin 5-10 km. dışındaki ormana gittim, tamamen karla kaplanmış ormanda ağaçların arasında bir süre yürüyüp insansız bir yer buldum. Bu duygularla kara uzanıp dakikalarca hıçkıra hıçkıra ağladığımı hatırlıyorum. Sanırım kardeşimi kaybetseydim hissettiğim duygular yaklaşık olarak böyle olurdu. Onun için üzüldüğümü kimseye belli etmedim. Edemezdim, bulunduğum yerde onun için fazla üzülen kimse yoktu çünkü.” Etiketli akılların çoğunluğu oluşturduğu bir toplumda biz insanseverler üzüntümüzü ve sevincimizi ıssızlıkta yaşamak zorunda kalıyoruz.

ALİ NESİN’İ VE KAVANOZLUYU YARATAN KARANLIK

Taylan Kara eleştirileriyle etiketleri yırtıyor; onları saran liberal yalanları lime lime ediyor. O kadar çürümüşler ki, eleştirmenle mücadele edecek kavanozlu adamdan başkasını bulamıyorlar. Kavanozlu ve onun alkışçısı Ali Nesin’in, bilim, felsefe ve estetikte toplumsal bir katkılarını göremiyoruz; ama otelcilikte, köy’cülükte, rantiyerlikte ortaktırlar. Olan Aziz Nesin’in büyük anısına oluyor.

Belki de kendi hatasıdır; büyük yapıtı, Ali Nesin’e Mektuplar’ında, oğlu felsefeci olmak istedikçe onu pozitif bilimlere yönlendiriyordu. Oğlu babasının dediğini yaptı ama matematiğin soyut dünyasında, toplumsal gerçekliği göremez oldu, gitti kavanozlu adam ve benzerlerinin alkışçısı oldu.

Rakel Dink’in artık bir vecize değeri kazanan sözüyle söylersek, bir bebekten katil yaratan bu nasıl bir karanlıktır; Aziz Nesin’in oğlundan kavanozlu adama rantiyer ortak, Murat Belge’ye eleştiri kalkanı doğurmaktadır.

Taylan Kara, aydınımızdır; Kir Teorisi’nin karanlıkta gören çalışkan yazarıdır. Onurumuzdur. Büyük insanlık sevgisi ve umudundan doğan şimşekli öfkesiyle, ahmaklar bataklığına dalmış aklımızı paklamaya çalışmaktadır.
http://ilerihaber.org/yazar/taylan-kara-ve-sevan-nisanyanin-kavanozundan-sa…
_________________
Tzourou Ira
Athens
Constantinople


Revenir en haut
IRA
Modérateur
Modérateur

Hors ligne

Inscrit le: 03 Nov 2013
Messages: 876
Point(s): 2 423
Moyenne de points: 2,77

MessagePosté le: Dim 11 Mar 2018 - 20:27
MessageSujet du message: Sevan Nişanyan - News
Répondre en citantLiberallerin ihanetinin üstüne giden devrimci ve yurtsever aydınların katledilmesini (itlaf edilmesini) isteyen Sevan Nişanyan, kendisini eleştiren Merdan Yanardağ'a da iftira atmıştı. Söz konusu iddiada adı geçen kişiler, Nişanyan'ı yalanladı..
ABC Haber Merkezi

Yıllarca AKP'ye doğrudan hizmet ettikten sonra iplikleri pazara çıkan, söyledikleri ve tezleri tarih ve yaşam tarafından yanlışlanan liberallerin ve sol liberallerin umutsuz saldırıları sürüyor. Miadını dolduran liberallerden son olarak, Sevan Nişanyan'ın Merdan Yanardağ'a attığı iftira da, iddiada adı geçen kişiler tarafından açık ve net şekilde yalanlandı.

Murat Belge'nin, "kaçma hamlesi" diye yorumlanan, "baskı altındaki akademisyenler" programı kapsamında Oxford Üniversitesi'ne (İngiltere) gitme girişimi ortaya çıkınca, yeni bir tartışma başlamıştı. Kırmızı Kedi Yayınevi, bu tartışmaların ardından bir hatırlatma yaparak, Merdan Yanardağ'ın liberallerin ipliğini ta 2013'te pazara çıkardığı kitabı 'Liberal İhanet'i okuma önerisi olarak kamuyuna sunmuştu. Bunun üzerine liberaller eski alışkanlıklarıyla başarısız bir linç girişimine başlamış, ama eskisi gibi iktidar desteğine sahip olmayan bu girişim çabucak sönümlenmişti. ABC ve Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Yanardağ ise bu gelişme üzerine gündemi sarsan bir değerlendirme yaparak, "Liberaller yolunu döşedikleri cehennemi kurbanlara bırakıp kaçıyor!" demişti...

İlerleyen günlerde basında söz konusu tartışmayla ilgili çok sayıda yazı ve değerlendirme ortaya çıktı. Bunlardan, soL'da yayınlanan Taylan Kara imzalı yazıyla tartışma tekrar alevlendi. Bu kez topa Ali Nesin ve firari liberal Sevan Nişanyan girdi.

Nesin'in Taylan Kara eleştirilerini görüp 'el yükselten' Sevan Nişanyan, yurtsever aydınların katledilmesi (itlaf edilmesi, yani hayvan gibi öldürülmesi) gerektiğini söyledi.

Birikim dergisi yazarı ve 'Yetmez Ama Evet'çi liberal Sevan Nişanyan, Ali Nesin'in paylaşımının altına şöyle bir yorum bıraktı:

“Bunlar organize vurucu tim. Aptal değiller, görevliler. İtlaftan başka çare yok.”

Bu skandal sözlerle yetinmeyen Sevan Nişanyan, kendisini eleştirenlere de küfürler ve benzer katliam tehditleriyle karşılık verdi. Tartışmaya Merdan Yanardağ da girdi. Yanardağ'ın ilk mesajı şöyleydi:Merdan Yanardağ'ın açıklamalarından sonra Sevan Nişanyan, saldırısının yönünü Yanardağ'a çevirerek, yukarıda da görüldüğü gibi, "Bunların leşi çöplüğü kirletir" diye, akla sığmayacak faşizan bir yanıt verdi. Nişanyan bu yanıtıyla, ilk attığı mesajdaki sözlerinde ısrar ettiğini, o mesajın bir dil / kalem sürçmesi olmadığını, ve bu nedenle bir "metafor" olarak değerlendirilemeyeceğini de göstermiş oldu.

Yanardağ' bunun üzerine, "Eski Birikimci, 'yetmez ama evetçi' Sevan Nişanyan, Murat Belge'yi eleştirenlerin 'itlaf' edilmesini, yani hayvan gibi öldürülmelerini istemiş. Kadına karşı şiddet suçundan yargılanan bu liberal soytarı, hangi yüzle insan içine çıkacak?" diye ikinci bir mesaj atınca, Nişanyan hiçbir kanıtı ve temeli olmayan iddialarla saldırılarını sürdürmeye çalıştı.

SADECE LİBERAL BİR HAİN DEĞİL, AYNI ZAMANDA ALÇAK BİR YALANCI

Peş peşe küfürlü paylaşımlar yaptığı görülen Nişanyan, ayrıca Yanardağ'ın Enver Yücel isimli bir şahıstan birilerine (bu 'birileri'nin kim olduğu belli değil) kitap yazdırmak için 50 bin dolar aldığını iddia etti. İşadamları ve kurumlar / firmalar bir tv programına ya da bir araştırmaya sponsor olabilirler. Kurallara uyulduğu sürece bu konuda bir sorun yok. Yaygın bir uygulamadır. Ancak, Yanardağ'ın ne yaptığı televizyon programlarına ne de yazdığı kitaplara bu güne kadar hiç kimse ve hiçbir kurum ya da firma sponsor olmadı. Yanardağ, herhangi bir proje için böyle bir sponsorluk girişimine aracılık da yapmadı. Bu nedenle Yanardağ, içinde, "parayla kitap yazıyor ya da yazdırıyor" imasını taşıyan bu iddiaya sert tepki gösterdi.

Bu iddialarla ilgili açıklama yapan Yanardağ, Nişanyan'ın bir yalancı olduğunu, Enver Yücel diye birini tanımadığını söyledi. Daha sonra Google'dan bu ismi aradağını ve Yücel'in eskiden MHP'ye, son dönemlerde de iktidara yakın duran bir eğitimci ve işadamı olduğunu öğrendiğini söyleyen Merdan Yanardağ, şu mesajı attı:

"Murat Belge'yi eleştiren yurtseverlerin, solcuların ve sosyalistlerin 'itlaf' edilmesi gerektiğini, yani hayvan gibi öldürülmelerini savunan 'yetmez ama evetçi' liberal Sevan Nişanyan, ortaya akıl almaz bir iftira attı. Halka ihanet eden yeni liberallerin en ahlaksızı galiba Sevan Nişanyan. Bahçeşehir Üniversitesi'nin sahibi Enver Yücel'i tanımıyorum. İktidar yanlısı biridir. Kadına şiddet uygulayan, dolandırıcılıktan mahkum bu soytarının peşini bırakmayacağım; iddiasını ispatlayamazsa onursuzdur."

Liberal soytarı Belge'yi savundu: Eleştirenleri itlaf edin

LİBERAL HAİNİN YALANI ORTAYA ÇIKTI

Yanardağ'ın bu tepkisine kendisini Twitter ortamında engelleyerek yanıt veren Sevan Nişanyan, bundan sonra bir sessizliğe gömüldü. Ancak Merdan Yanardağ, "İspatlayamazsa onursuzdur" dediği Nişanyan'ın iddialarının peşini bırakmadı.

Sevan Nişanyan'ın iddialarında, geçmişte Fethullah Gülen çetesinin üst düzey yöneticiliği yapan ve sonra Cemaatten ayrılarak bu örgütün deşifre olmasında önemli rol oynayan Nurettin Veren ile bir özel üniversite sahibi olan Enver Yücel'in ismi geçiyordu. İki isim de liberal Sevan Nişanyan'ın yalanını ortaya çıkardı. Yücel ve Veren liberal iftiracı Nişanyan'ı yalanladı.

İMAR YAĞMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET; EŞİNİN BAŞINA KENDİ DIŞKISINI DÖKTÜ

Bilindiği gibi "tarihi ve doğal dokuyu tahrip etmek" ve "imar yolsuzluğu" suçlarından yargılanan Sevan Nişanyan, 11 yıla mahkum olmuştu. Cezaevine giren Nişanyan, cezasının bir bölümünü yattıktan sonra, infaz yasası gereği izinli dışarı çıktığı bir gün geri dönmeyerek Yunanistan'a kaçmıştı.

Kadına karşı şiddet kullanmak suçlamasıyla da gündeme gelen turizmci Nişanyan, eşinin başından aşağıya kendi dışkısını (kakasını) dökmüş, bu saldırgan tutumunu da savunmuştu. Bunun üzerine, o dönemde yazı yazdığı Agos'un (Ermeni yurttaşlarımıza hitap eden, Hrant Dink'in genel yayın yönetmenliği yaptığı gazetenin) kadın çalışanları tarafından protesto edilmişti.

Merdan Yanardağ, 'liberal soytarı' dediği Nişanyan'ın yalanını şöyle tarihe not düştü:

Benim FETÖ hakkındaki kitabımı hazırlama sürecini yakından bilen kişilerden eğitimci dostum Bahattin Durmuş, Bahçeşehir Üniversitesi sahibi Enver Yücel'i aradı. Amerika'daymış. Liberal faşist S. Nişanyan'ın iddialarını ona iletti. Yücel, "Kendisini tanmıyorum. Yok öyle bir şey, iddia yalan. Açıklama yapmaya bile değmez" demiş.Ben Enver Yücel'i, Nişanyan'ın iddiaları konusunda ayrıca (ve eğer varsa) resmi hesabından yazılı açıklama yapmaya çağırıyorum. Nişanyan denilen ruh hastası liberalin yalanı yüzüne çarpılmalı.Liberal soytarı Sevan Nişanyan'ın sözünü ettiği, Nurettin Veren'e de ulaştım. Halen Akit'te yazan Veren, benim Fethullahçı Çete hakkında 2006 yılında yaptığım iki tv programına katılmış, program büyük ses getirmişti. O programın bant çözümünü bir kitabıma da (Kuşatılan Türkiye) aldım.Nurettin Veren, liberal soytarı S.Nişanyan'ın ortaya attığı "dolandırıldığına" ilişkin iddiayı hiçbir zaman ve hiçbir yerde söylemediğini, Nişanyan'ı tanımadığını ve bu iddianın tümüyle yalan olduğunu söyledi. Veren, dava açarsam tanık olabileceğini de belirtti.Kadına karşı şiddet kullanan, doğa ve tarihi doku yağmacısı liberal soytarı Sevan Nişanyan durumu budur. Hakkımda ortaya attığı iddialarda adı geçen her iki kişi de (Enver Yücel ve Nurettin Veren) kendisini yalanladı. Gerekirse yazılı açıklama yapacaklarını da belirttiler.Murat Belge'yi savunmaya kalkarken ortaya attığı yalanlarını bu liberal soytarının suratına çarpacağımı belirtmiştim. İşte suratına çarpıyorum. Sıra bu alçaklığın hesabını fiilen sormakta. M. Belge'yi eleştirenlerin "itlaf" edilmesini isteyen namus yoksunu, bu hesabı vermekten kaçamayacak.Somut bir ahlak enkazı durumundaki Sevan Nişanyan konusunda değerli izleyici ve dostlarımı bu kadar meşgul ettiğim için özür dilerim. Söz uçuyor yazı kalıyor. AKP-Cemaat iktidarına zamanında destek veren liberallerin "Çamur at izi kalsın" tutumuna izin vermemek gerekiyordu.Not: Merdan Yanardağ'ın Twitter masajlarğnda, kendisi tarafından tashih yapılmıştır. Dolayısıyla mesajlar tashih yapılmış halleriyle de Yanardağ'ı bire bir bağlamaktadır.

_________________
Tzourou Ira
Athens
Constantinople


Revenir en haut
IRA
Modérateur
Modérateur

Hors ligne

Inscrit le: 03 Nov 2013
Messages: 876
Point(s): 2 423
Moyenne de points: 2,77

MessagePosté le: Lun 26 Mar 2018 - 19:19
MessageSujet du message: Sevan Nişanyan - News
Répondre en citant_________________
Tzourou Ira
Athens
Constantinople


Revenir en haut
IRA
Modérateur
Modérateur

Hors ligne

Inscrit le: 03 Nov 2013
Messages: 876
Point(s): 2 423
Moyenne de points: 2,77

MessagePosté le: Ven 20 Avr 2018 - 10:37
MessageSujet du message: Sevan Nişanyan - News
Répondre en citant

Türkiye Cumhuriyetini terk eden küçük kültür eliti Avrupa da büyük işler yapabilir
Nyheder - TV 2 Danmark

https://www.facebook.com/ira.tzourou/videos/10213650989083640/
Şu anda Avrupa'da önemli Türkiyeli yazar ve entelektüel topluluğu bulunmaktadır.
2016 başarısız darbesini takip eden tasfiyede 60 binden fazla insan tutuklandı ve 106.099 kamu görevlisi işten atıldı.
Birçoğu, Castro yıllarında Miami'den kaçan Kübalılar gibi, kısa bir süre için Yunanistan'a geliyorlar.
Bu arada Almanya'da, Türkiye sığınmacıların en yaygın üçüncü ülkesi.

_________________
Tzourou Ira
Athens
Constantinople


Revenir en haut
IRA
Modérateur
Modérateur

Hors ligne

Inscrit le: 03 Nov 2013
Messages: 876
Point(s): 2 423
Moyenne de points: 2,77

MessagePosté le: Ven 15 Juin 2018 - 09:43
MessageSujet du message: Sevan Nişanyan: Pazarlık var, af yasası Erdoğan ve adamları için
Répondre en citant

Sevan Nişanyan: Pazarlık var, af yasası Erdoğan ve adamları için
4 Haziran 2018 Pazartesi


Sevan Nişanyan: Pazarlık var, af yasası Erdoğan ve adamları için
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sürpriz bir çıkışla aralarında çete lideri Alaaddin Çakıcı’nın da bulunduğu bazı hükümlülere yönelik af yasası çıkarılması yolundaki çağrısı üzerinden başlayan tartışma son bulmuş değil.

İktidar yetkilileri defaatle böyle bir çalışmanın gündemlerinde olmadığını dile getirse de MHP lideri bu konuda ısrarlı. Sevan Nişanyan ise kişisel blogunda kaleme aldığı yazısında, af yasasının danışıklı dövüş olduğunu söylüyor.Konuyu Bahçeli’den önce Saray danışmanı Yiğit Bulut’un ortaya attığını hatırlatan Nişanyan, “Hükümet elbette ‘istemem, bilmem, yan cebime koy’ demek zorundaydı. Çünkü, yaşayan görecek, affın muhatabı birtakım çağı geçmiş mafya babaları değil; ‘kader kurbanı’ denilen hırsız uğursuz takımı da değil. Tayyip Erdoğan ve adamlarıdır. Elbette teklif onlardan gelmeyecek; millet kuşa bakarken onlar kaşla göz arası aradan sıyrılacaklar” diyor.Türkiye, tarihi 24 Haziran seçimlerine giderken havada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk turda seçimi kazanamayacağı, AKP iktidarının da Meclis çoğunluğunu kaybedeceği yolunda bir koku var.Birçok yazar, 7 Haziran’da olduğu gibi AKP’nin tek başına iktidarının sona erme ihtimalinin belirdiğini yazıyor.Sevan Nişanyan’a göre Tayyip Erdoğan’ın saltanatı 25 Aralık 2013’te, yani yolsuzluk operasyonlarının başladığı günlerde ortaya çıkan o meşhur paraları sıfırlama tapesi
Ile sona ermişti.Biraz da komplo teorisi çizen Nişanyan, kim olduğunu söylemediği kişiler için “Bıraksalar düşerdi. Bırakmak işlerine gelmedi” diyor ve ekliyor:“Tahminimce masaya üç şart koydular. Bir, Ergenekon soruşturmalarına son verilecek ve mahkumlar salınacak. İki, Kürt açılımına son verilecek. Üç, orduda Cemaatçi yapılanmanın tasfiyesine yol verilecek. Karşılığında yumuşak iniş vadettiler. Kabul etmek lazım ki üstüne düşen görevi hakkıyla yerine getirdi. Ergenekoncu şefler derhal serbest bırakıldı. Kürt barışı 2014 yerel seçiminin ardından rölantiye alındı, Şubat 2015’te noktalandı, Haziran 2015 seçimlerinden hemen sonra saldırıya geçip Kürt hareketinin o güne kadarki stratejik kazanımlarını yerle bir ettiler. Cemaat yapılanması Temmuz 2016’da şık bir operasyonla temizlendi. O operasyondan önceki günlerde Erdoğan’ın nerede ve kimlerin elinde olduğu elbet bir gün anlatılacaktır.”Nişanyan, komplo teorisi üzerine bina ettiği yazısının son bölümünü ise “Şimdi sıra pazarlığın öbür yanına geldi” diyerek bitiriyor.“Somut bilgim yok; haftalar sonrasını tahmin etmek de çok büyük risk” diyen Nişanyan, “Ama elli senedir Türk siyaseti izleyen biri olarak hissiyatım o yönde. Yanılırsam ‘bilemedin’ dersiniz. Omuz silker gülerim” ifadesini kullanıyor ve Richard Nixon’ı hatırlatıyor. Watergate skandalı sonrası istifa eden ilk ABD Başkanı olarak tarihe geçen Nixon...Nixon için “Köşeye sıkıştıkça potu artırdı; gerekirse memleketi yakmaktan çekinmeyeceğini belli etti. Sonra kayıtsız şartsız af teklif ettiler. Ertesi gün arkasına bile bakmadan uçağa binip gitti” diyen Nişanyan, “Bu sefer de makul ve gerçekçi tek çözüm, korkarım ki budur. Aksi halde iktidarı bırakması imkansızdır. Milyarların ve daha kim bilir nelerin hesabının senden ve ailenden ve yakınındaki herkesten sorulacağını bilsen sen olsan ne yapardın?” diye soruyor.Af düzenlemesinin seçimden sonraya da kalmayacağını öne süren Nişanyan, “Tahmin etmem. O riski alamazlar. 25 Haziranda kimin başta olacağı belli değil ki?” görüşünü dile getiriyor.
_________________
Tzourou Ira
Athens
Constantinople


Revenir en haut
IRA
Modérateur
Modérateur

Hors ligne

Inscrit le: 03 Nov 2013
Messages: 876
Point(s): 2 423
Moyenne de points: 2,77

MessagePosté le: Mar 24 Juil 2018 - 17:10
MessageSujet du message: Sevan Nişanyan - News
Répondre en citant

Zehra Çelenk
Sevan’ın yeni kavanozları
'Sen kimsin’le kastettiğim şu tabii: Neye, hangi güce, nereye dayanarak bir çırpıda bu ölçüde yıkıcı ve hakaretamiz olabiliyorsun? Aslında toparlayabileceği bir durumu ne akla hizmet giderek daha geri dönüşsüz bir noktaya sürükler ki insan? Elimizden oyuncak aldığına gerçekten inanıyor musun? “Alındı,” değil, “aldım” olmasın o cümle? Bizi ağlattığını düşünmek mi hoşuna gitti?
https://www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/2018/07/24/sevanin-yeni-kavanozlari…


Kavanoz tahlilleri


https://nisanyan1.blogspot.com/2018/07/kavanoz-tahlilleri.html
On senedir dinmeyen kavanoz saplantısının gerçek nedenleri nedir sizce? “Kadına karşı şiddet” vs. diye saçmalamayın lütfen. İnsan ilişkilerinde şiddet her zaman vardır ve bazen ahlaken doğrudur. Bir nokta gelir, kötülük veya mantıksızlık veya edepsizlik karşısında gözün döner, elinde vazo varsa vazoyu, bok varsa boku atarsın. (Nitekim bugünkü Duvar’da bana karşı bir tirad kaleme alan pembe dizi senaristi hanımefendi de tabancasıyla “klimayı” delik deşik etme hayalleri kurmuş.)
Bir çaresizlik çığlığıdır. Hele diliyle, kalemiyle ve tavrıyla adam ezme sanatlarına yeterince vakıf olan birinin o noktaya gelmesi için neler olmuş olması gerekir, tahayyül etmeyi deneyin isterseniz. Hayır, ne kadına ne erkeğe karşı fiziksel şiddet kullanma alışkanlığım yok. Eşlerimle kırk yılda üç dört defa saç saça baş başa geldim belki, ama her seferinde dayak yiyen daha çok ben oldum.
Ayrıca biz Ermeniyiz, Müslüman değiliz. Ne ailemde ne yakın çevremde öyle bir şey ne görmüşüz ne duymuşuz.

O zaman neden bu dinmeyen kin? Bunca alçaklığın, hoyratlığın, kadın ve erkek cinayetinin, çocuk istismarının kol gezdiği bir ülkede neden “feminist” zümrenin bunca yıldır gözü dönmüş bir nefretle taşladıkları hedefte Nişanyan var? Neden mesela Emrah Serbes’in iki kişiyi katletmesini “belli koşullarda herkesin başına gelebilecek çok talihsiz bir olay” olarak niteleyen pembe dizi yazarı, konu Nişanyan olunca klimaları revolverle deşme fantezileri kuruyor? Neden Nişanyan deyince akıllarına otoriteye ve muhafazakarlığa karşı kırk yıl sürmüş bir mücadele gelmiyor, Türkçenin en güzel sözlüğü gelmiyor, bir kuşağı alternatif turizmle tanıştıran Küçük Oteller Kitabı gelmiyor, dünyanın en itibarlı matematik ödüllerinden biriyle taltif edilen Matematik Köyü gelmiyor, Türkiye’nin en güzel kütüphanesi olan Nişanyan Kütüphanesi gelmiyor, Tiyatro Medresesi gelmiyor, koca bir köyü ayağa kaldırması gelmiyor, saçma sapan bir ithamla üç buçuk yıl boşuna hapis yatması gelmiyor, döne dolaşa aynı kudurmuş nefret söylemi geliyor? Bunun rasyonel, akli, ahlaki bir açıklaması olmadığı belli. Altta başka bir insani saik olmalı. Sizce nedir?
Var aklımda bir iki açıklama, ama hepsine girmeyelim şimdi, kavga çıkar. Asıl hadise apaçık ortada.
Nişanyan’ın zayıf yerini bulmak istediler. Kırk küsur yıllık kariyerde bula bula 28 Haziran 2008’de karımla aramda geçen absürt bir kavgayı buldular, on senedir harman öküzü sabrıyla, döne döne o zayıf noktayı deşiyorlar. Konu akıl dışı, ama akıl dışılığın sorumlusu aslında bu arkadaşlar değil: ellerinde başka koz yok, oradan vurmaktan başka çare bulamıyorlar.
Sonuçta Türk kültürü bu, zayıf olanı zayıf yerinden vurmazsan nereden anlaşılacak oralı olduğun?
Sebep ne peki, vurmak için yanıp tutuşmaları neden? Cevabını ben size hiç kıvırtmadan söyleyeyim.
İki sebep vardır. Birincisi (ve bence daha ufağı) etniktir. “Medeni” cilasıyla cilalanmış olan feminist tayfa elbette kaba Ermeni düşmanlığı yapmaz. Ama kafalarındaki şablonun Ermenisi özünde milleti hakime ideolojisinin Ermenisinden farklı değildir: mazlum, boynu bükük, gardaş, duduk, dolma, topik, güvercin tedirginliği, yırtık pabuç vs. O şablona isyan eden Ermeniyi havsalaları almaz, kara bir kabus gibi görüş sahalarından kovmaya çalışırlar. “Ermenilerin yüz karası” diye lanetledikleri şey, iyi düşünürseniz, İslam fıkhının zimmiler için tanımladığı çerçevenin dışına taşan Ermenidir. O halde, urun kahpeye!
İkinci ve daha önemli sebep sınıfsaldır. Hasbelkader gider Robert Kolej’de, Yale’de, Columbia’da okuyup, üstüne de krema niyetine Bach ile Latin şairlerini eklesen, çaresi yok, Ermenilikle mermenilikle kıyas kaldırmayacak bir ölçüde memleketin Ötekisi olursun; azınlığın beteri olursun; dilin dillerine, üslubun üsluplarına, zevkin zevklerine uymaz; yabancılaşırsın. Yabancı tavuğu da kümesteki tüm tavuklar gagalar, doğanın kanunu.
Kibirliymişim, ona takmışlar. Öyle olsun. Birazı haktır: sen de benim kadar iş yap sen de kabar. Birazı tarzdır, Ivy League alışkanlığı. Birazı da savunma mekanizmasıdır: Sabah akşam çeşit çeşit mahlukun havlamasıyla yaşıyorsan, mecbursun bir yerde onları hor görmeye. Hoşlarına gider, gitmez, kendi bilecekleri şey. Ama hık demek için her ağzımı açtığımda “vay, kibir” diye haykırıp kavanoza sarılmaları hakikaten kabak tadı verdi artık.
Ayrıca o kibir mi her neyse daha çok bir yazı üslubudur zannımca. Gelip bizzat sohbet edenlerin hepsi üçüncü dakikadan sonra “aaa, ayol ne şeker adammışsın sen, hem de mütevazı” diskurlarına o kadar sık giriyorlar ki benim bile inanasım geliyor, bir vakit sonra.

24 TEMMUZ 2018 SALI
Sevan Nişanyan / En son yazıları
_________________
Tzourou Ira
Athens
Constantinople


Revenir en haut
IRA
Modérateur
Modérateur

Hors ligne

Inscrit le: 03 Nov 2013
Messages: 876
Point(s): 2 423
Moyenne de points: 2,77

MessagePosté le: Ven 10 Aoû 2018 - 23:09
MessageSujet du message: Sevan Nisanyan Leelavati Prize Talk
Répondre en citantLeelavati Prize Talk
Notes for the prize speech delivered August 8, 2018, at ICM (International Congress of Mathematics), on the awarding of the Leelavati Prize to Ali Nesin.

The Mathematics Village was an act of improvisation.
Ali and I talked and dreamt about it for years, but the actual decision to go ahead was taken almost by accident.
We had no plan, no budget, and no permission. A rough idea was sketched on a few restaurant napkins. But even that was never applied in practice, because the ground turned out to be somewhat different than what we thought, and our ideas evolved in any case.
An amazing amount of discussion and debate went into every decision. Every morning a bunch of fresh decisions were made, then debated with fierce sophistication. Practical and aesthetic considerations were thrown around like deadly missiles.
No architectural plan ever incorporates so much thought, so much creativity, none ever takes so many factors into consideration.
There was no budget. We never knew how much we had to spend, so we never knew how many more buildings we could afford to build. We periodically made appeals to the public. We received thousands of small donations, then increasingly larger ones. In the month that we decided we needed a large library with auditorium, one of the top popular singers of Turkey [Sezen Aksu] visited the village, fell in love with it, and threw in a benefit concert whose proceeds covered the library and some more.
The improvisation shows. So does the intellectual effort and the aesthetic sensibility, the generosity of spirit, the mental seriousness that went into the village. People of all ages and backgrounds instantly fall in love with the MV. They feel immense joy the moment they arrive, an exhilaration, a feeling of coming home. It is a magical home. It is somewhere they could live and call it theirs. It is not intimidating. It is not “institutional”. It is not straining to demostrate power and wealth, as so many “modern” academic institutions do, and as for example this magnificent convention center we are in now obviously does. Yet it is nor saccharine; it is not a theme park or a Disneyland or a film set. There is an immense amount of free and educated and playful thought that has gone into it, and it is immediately sensed in every detail.
And that is an important lesson that we derived from our experience with MV. For education to succeed, it is not enough to teach well. You must have the student identify with her environment. Fall in love with it. Feel exhilarated by it. That opens the mind and changes mental attitudes like nothing else.
*
It was an act of freedom, and by the same token it was an act of civil disobedience.
What we tried to create did not fit into any legal or institutional framework. We tried to explain our project to the local authorities, then the regional authorities, then the national authorities. It was beyond what they could comprehend. I wasn’t done before. It didn’t fit the definitions of the regulators. It required imagination, and, as you probably know, imagination to a bureaucrat is like wings to a whate. It doesn’t rise.
They watched us with amazement. Then they tried to block us. The construction was stopped, the site was sealed. We went on. They sent in troops. We persisted. Our workmen were arrested. We hired other workmen. They put up a police checkpoint on the road to our village to prevent the workmen from coming in. We responded by starting work at a different time each day. We set up hilltop sentries to warn us when the soldiers were coming. Eventually they slackened. We invited the local police chiefs and gendarmerie commander to our opening ceremony
The village still has no status. It has become probably the most successful educational enterprise in the whole country, a world-class phenomenon, admired by everyone at every end of the political and social spectrum. It may even be the only institution so universally admired now in a country riven by political strife. Recently the government has asked us to propose some sort of regulatory framework that would define and regularize the MV. They are effectively asking us to define this new type of institution so others could emulate it an set up similar things. One feels almost like the schools of Bologna or Paris in the Middle Ages, who stumbled into the idea of a University almost by accident.
That of course puts us into a dilemma. What makes MV unique is the improvisation, the freedom, the civil disobedience. How can you institutionalize freedom? How can you set a legal framework for civil disobedience? How can you formalize improvisation?

Sevan Nisanyan
10/8/2018

Leelavati winner creates new learning paradigms in Turkey
August 9, 2018, 10:48 am


Turkish mathematician Ali Nesin won the Leelavati Prize 2018 for his achievements in raising awareness about math with young people in Turkey. The Nesin Mathematics Village in Sirince is a sprawling haven for math students who want to learn through freedom of thought in the remote mountains of Turkey.Creating the math village was a true test of perseverance for Turkish researcher Nesin and colleague Sevan Nisanyan. The pair shared a dream of creating a village that would bring Turkish young people closer to mathematics without fear of judgement. The sudden death of his father (Turkish author and intellectual Aziz Nesin) in 1995 meant Nesin had to abandon a prolific mathematics research career at University of California, so that he could take over his family’s charitable Nesin Foundation, that provided residential care and educated dozens of local children from disadvantaged families.“I had to stop thinking of math, and start thinking of the 25 children in my care.” said Nesin. He later became head of the mathematics department at Istanbul Bilgi University, where he worked to create a department with the highest possible standards.In the early 2000’s, Nesin and Nisanyan began to bring their dream to life, with the creation of a mathematics village. However, doing something like this at a time of civil unrest was no small feat. “It was established against the bureaucracy of the state, an act that we took major risk for and suffered major consequences for,” said Nisanyan. “Living up to the expectations of an institution is essential to educational enterprise. However, it is also an act of civil disobedience.” he explained. Nisanyan face 19 separate court cases and was jailed for over 3 years due to clashes with gendarmes of the regional authorities, because he refused to stop building the village. Nisanyan eventually escaped from prison system and currently lives in exile. He cannot return to Turkey, and while he would love hands-on involvement in the math village, the pair continue to consult on all on-going efforts.“We knew we had to build it. We desperately tried to form legal relationships however through it all we never agreed to stop construction on the village,” Nisanyan told a large gathering of international mathematicians yesterday.

source http://www.icm2018.org/wp/2018/08/09/leelavati-prize-winner-creates-new-lea…

video
https://vimeo.com/281878292?ref=fb-share
_________________
Tzourou Ira
Athens
Constantinople


Revenir en haut
Contenu Sponsorisé


MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:53
MessageSujet du message: Sevan Nişanyan - News

Revenir en haut
Montrer les messages depuis:   
Armenian on web Index du Forum -> News et articles - Լուրեր, Յօդուածներ - Haber ve makaleler -> Sevan Nişanyan - Սեւան Նշանեան Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet Aller à la page: <  1, 2, 316, 17, 18
Page 18 sur 18
Sauter vers:  

 Index | Créer un forum | Forum gratuit d’entraide | Annuaire des forums gratuits | Signaler une violation | Conditions générales d'utilisation
phpBB
Template by BMan1
Traduction par : phpBB-fr.com