Welcome Guest: Register | Log in
 
FAQ| Search| Memberlist| Usergroups
 
Bitlis, Tatvan, Tokaçlı köyü ( Paşaelmalı mezrası) Paşvants (Փաշվանց) Aziz Meryem Ana Ermeni Manastırı
 
Post new topic   Reply to topic
Armenian on web Forum Index -> D'hier à nos jours - Երեկ և այսօր - Dünden bugüne -> Les églises de l'Arménie Occidentale - Batı Ermenistan Kiliseleri
Previous topic :: Next topic  
Author Message
mafilou
Administrateur
Administrateur

Offline

Joined: 04 Sep 2006
Posts: 14,389
Point(s): 43,602
Moyenne de points: 3.03

PostPosted: Wed 21 Aug 2013 - 00:18
PostPost subject: Bitlis, Tatvan, Tokaçlı köyü ( Paşaelmalı mezrası) Paşvants (Փաշվանց) Aziz Meryem Ana Ermeni Manastırı
Reply with quote

Bitlis, Tatvan, Tokaçlı köyü ( Paşaelmalı mezrası) Paşvants (Փաշվանց)
Aziz Meryem Ana Ermeni Manastırı


Բիթլիս (Բաղեշ / Bağeş, Բաղաղեշ / Bağağeş), Դատվան, Բազենց / Բազմենից / Փաշվանց գիւղ,
Սուրբ Աստուածածին Վանք (1)
Görselleri gerçek boyutta görebilmek için ücretsiz üye olmanız gerekiyor...armenian on web
27 Eylül 2013
Ardaşes S./Hocasaryan
http://team-aow.discuforum.info/t15087-Bitlis-Tatvan-...-Ermeni-Kilisesi.htm


Konum ve Tarihçe

Ermeni yerleşim yerlerinden olan Tatvan, Batı Ermenistan’ın Osmanlı idaresinde Bitlis Vilayeti, Bitlis Sancağı ( Բիթլիսի գավառ /սանջակ) Khizan (Hizan) Kazası (Խիզանի գավառակ ) Sıparkert ve Nızar Köy toplulukları (Գյուղախմբեր Սպարկերտ և Նըզար) içerisinde bulunmaktadır. Mezra, Bitlis’ten Rahva platosu ile ayrılır. Günümüzde Adilceviz (Ardzgue / Արծկե), Ahlat (Խլաթ), Güroymak, Bitlis Merkez, Hizan (Խիզան) ve Van Gölü (Վանա լիճ) ile sınırlıdır.

Bitlis vilayeti 13 Temmuz 1878 tarihli Berlin Antlaşması'na göre Batı Ermenistan’da (Արեւմտեան Հայաստան ) bulunan Altı Ermeni Vilayetleri’den biridir (Վեց հայկական վիլայեթներ , Vilâyat-ı Sitte -ولاية ستة - Altı vilayet, Altı il). Diğerleri ise Erzurum (Կարին), Van (Վան), Mamüretü'l Aziz, Diyarbekir, Sivas dır. 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Mütarekesinin 24. maddesinde "Altı Ermeni ili" olarak bahsedilir. (2)

Datvan / Tatvan (Թաթվան / Դատվան)’ın tarihi, son yapılan araştırmalarla elde edilen bulgulara göre günü¬müzden takriben beş bin yıl öncesine da¬yanmaktadır. M.Ö. IX. yüzyıldan itibaren Urartular, Van ve çevresi ile birlikte Tatvan’da üç asır bo¬yunca egemenlik kurdular. Urartular’ın Tatvan’daki hakimiyetleri sona erdikten sonra Asur, İran, Roma ve Bizans gibi çeşitli devletler egemenliğine girdi. 1071’deki Malazgirt Meydan Sava¬şı’ndan sonra bu kez Tatvan Selçukluların eline geçti ve bu durum M.S. 1200’lere kadar devam etti. 1514 tarihli Çaldıran Savaşı ile Osmanlı hakimiyetine girdi.

Büyük Hayk’ın Turuberan Eyaleti’nin Bıznunik bölgesinde (Մեծ Հայքի Տուրուբերան նահանգի Բզնունիք գավառում), Van Gölü’nün güneydoğu kıyısında bulunan yerleşim yeridir. Bıznuni Beyleri’nin mülkü. Sıparkert Sancağı (Սպարկերտ, Sıparket, Sıpaykert, İspayit, , Սպարկետ ) kazasında bulunur. Datvan’ın doğusunda, göl kıyısında, Ermeni Kralı Senekerim Ardsruni’nin yazlığının (Սենեքերիմ Արծրունու ամառանոց) kalıntıları vardı.
VIII. yüzyıl başlarında Arap Şayban Aşireti tarafından işgal edilir, X. yüzyılda Vaspurakan Ermeni Ardsruni krallığına (Վասպուրականի Արծրունեաց թագավորութիւն) dâhil edilir, 1555’te Osmanlılar tarafından işgal edilir ve daha sonra Bitlis Vilayeti’ne dahil edilerek, aynı isimle anılan kazanın Datvan (Rahva / Ռահվա) köy grubunun merkezi olur. (3)

Movses Khorenatsi, Badmutiun Hayots (Մովսես Խորենացին, Պատմություն Հայոց) / Horen’li Movses Ermeni Tarihi kitabında Tadavan / Tadgavan, 1282 tarihli Ibn Bibi, Selçukname’sinde Tadvan, Venedik 1902 tarihli H. S. Eprigyan, Pnaşkharhig Pararan (Coğrafya Sözlüğü)Հ. էբրիկեանՊատկերազարդ բնաշխարիկ բառարան) (Illustrated geographic dictionary) kitabında da Tadvan olarak anılmakta. Asıl Tatvan, bugünkü kasabanın 5 km kuzeyindeki Eskitatvan mevkiindedir. 1930'lu yıllarda yerleşim merkezi demiryolu istasyonu civarına taşınmıştır. Khoren'li Movses'in aktardığı rivayete göre kral Vağarşak (MÖ 2. yy?) bu bölgeyi Karnik sülalesinden Tad'a vermiş ve Tadavan kenti onun adına kurulmuştur. Ancak çok daha eski Urartu kaynaklarında Dati adıyla geçen yerin de burası olması mümkündür. Ermenicede ‘Tadik' ovanın adı, Tadgavan `Tadik kenti` yerleşim adıdır. (4) Baronyan’ın Ermenice elyazmaları katalogunda da Tatik (Dadig – Տատիկ) kenti olarak anılmakta. (5)

1909 yılında 35 haneye dağılmış 325 Ermeni yaşamaktaydı. (6) XX. yüzyıl başında yaklaşık 120 haneye varan Ermeniler genellikle tarım, hayvancılık ve ticaretle uğraşmaktaydı. 1918 yılında Bitlis Ili’ne bağlı bir nahiye merkezi durumunda olan Tatvan, 1936 yılında ilçeye dönüştürülür.
Tatvan ve Paşaelmalı (Փաշաէլմալը / Բաբշեն ) mezrasında Aziz Teodorus, Aziz Sargis, Aziz Harutyun (Ս. Հարություն), Aziz Sahag (Ս. Սահակ / մատուռ), Aziz Haç (Ս. Խաչ) gibi 7-8 Ermeni kilisesi bulunmaktaydı. Bunlardan Surb Sargis mezarlığında Ermenice yazılarla haçtaşları (Haçkar – Խաչքար) ayaktaydı.
Datvan Ermenilerinin büyük bir kısmı 1915 Soykırımı esnasında tehcire zorlandı, bir kısmı da katledildi, kurtulabilenler Doğu Ermenistan’a sığındılar. (7) Pazents Köyü Ermenileri toplu halde islamiyete geçmek zorunda bırakıldılar. (8)

Orta Çağ’da Ermeni elyazmaları merkezi olan kilise bugün ‘gözetleme kulesi’ ve ahır olarak kullanılmakta. Elyazması eserler ise Hayastan’da (Ermenistan) Mesrop Maştots Kütüphanesi’nde ve diğer memlektlerdeki merkezlerde saklıdır.
2012 Yılında Jelle Verheij’in klişesinde ise giriş kapısı üzerindeki yazılı yekpare taş gözükmemekte.

Aziz Meryem Ana Ermeni Manastırı

Paşvants Aziz Meryem Ana Ermeni Manastırı’nı değişik yazılışlarda bulmak mümkün : Paşvadzk, Pasuank, Paşvants, Paşvask, Paşvank, Paşvatsk, Pasuank Kilisesi, Pashvatsk Armenian church – Փաշվանց, Փաշվասք, Փաշվանք, Փաշվացք, Սուրբ Աստուածածին Վանք, Բազէից Ս. Աստուածածին, Բազենից Ս. Աստուածածին, Բազէնց, Բազենց, Բազէնց Ս Աստուածածին, Բազնից, Բազէից Ս. Աստուածածին, Բազնից Ս. Աստուա ծածին, Բազնից վանք, Ս. Փազենի Ս. Աստուածածին Վ անք. El yazmalarında ‘զ‘ ve ‘ղ‘ arasındaki yakın benzerlik nedeniyle bazen de hatalı olarak Բաղենից olarak yazılmıştır.

Kilise, 1970 yılında Vaspuragan (Van Ermeni Krallığı) Manastırları konulu araştırmalar neticesinde Roma Üniversitesi tarafından ortaya çıkarılarak incelenmiştir. (9)

Kümbetsiz olan kilise bazilika şeklinde olup büyük olasılıkla V-VI yüzyıllarda inşa edilmiştir. Osmanlı idari tanımlamasıyla Bitlis Vilayeti Tatvan Kazası, Batı Toroslar, yani tarihi adıyla Haygagan (Ermeni) Toros sıradağlarının kuzeyinde bulunur.
Küçük bir tepe üzerinde inşa edilen kilise uzun küp şeklinde olup çatısı beşik tonozla örtülüdür. Dış duvarlarında hala büyük, parlak, düzenli plakalar mevcuttur.
Yeni yapılanma ve onarım gözlenmekle birlikte bunun bütünlüğü etkilemediği ve kilisenin içi iyi korunduğu görülmektedir.
Mükemmel simetrike sahip olan bu tek nefli bazilika boyuna, beş ardışık eşit parçalardan oluşup doğu kısmı kemerli derin absidle bitmektedir. Onun her iki yanında da dörtköşe kilise eşyalarının saklandığı oda (sacristies) bulunmaktadır. Bazilikanın üç bölümü deprem veya imha sonucu hasar görüp tahrip olmuştur. Tek giriş kapısı bulunan Batı cephesi, geri kalan bölümleri koruma amacı ile desteklenmiştir.

Batı cephesi :
Üzerine yıkılmış duvarlarların kalıntıları birkmiş bulunan bu cephenin sağ tarafında onarımlar ve kazıklarla örtülü çatı gözükmekte ; üçüncü bölümü dörtdüncüye birleştiren duvar sütunları bulunmaktadır. Sol taraftaki sütunun üzerine dayalı kemerin ilk taşı kabartmalarla süslenmiştir. Ileri dönemlerde eklenen diğer kabartmalarla duvarlar geliştirilmiştir. Bu kemer taşı tipik erken dönem profilidir. Orta kısmında, daire içinde, güller ve lilyumlar (şuşan – շուշան) oyulmuştur. Sağ tarafında, başı şeritle sarılmış, kanatları açık kuş kabartması bulunmakta. Kuş, pençeleri arasında dalgalı, sonu düz ve üçgen kesilmiş bir bant tutmakta.. Süslemeler arasındaki boşluklarda ise bitki motifleri oyulmuştur.
Bazilika girişindeki yekpare kemer şeklindeki taş üzerinde sonraki döneme ait yazılar bulunmakta.
Giriş kapısının oldukça yukarsında dar, küçük bir pencere mevcut. Üzerinde yüzyüze eş eksenli yarım daireler, daireler içinde süslenmiş üç haç motifleri bulunmakta. Okunamaz duruma gelmiş izler görülmekte. Bu yontmataş, yeni yapılanma dönemine ait olup geometrik şekiller bulunan taş ise binanın yapılış dönemine ait olması gerekir. Dekorasyon temas,ı üç dizi halinde yontulmuş kesişen daireler badem şeklini alıp içlerinde sekiz yapraklı gül saklamasıdır.
Duvarın üzerindeki haçların kimi çok sade kimi ise işlemelidir. Haçlar duvarın eski ve yeni taşları üzerine yontulmuşlardır. Duvar, kornişlerden dışarı çıkan taş dizileri ile bitmektedir. Çatının ucundaki yatay bölümlerden kuzey ve güney cephelerindeki kornişler başlar. Sağ tarafta başka korniş izlerine rastlanmaktadır.

Güney cephesi :
Bu cephede herhangi bir açıklık yoktur. Duvar üç yatay bölüme ayrılmıştır. Alt bölgesi normal yontulmuş taşlardan oluşmakta, çoğu yerinden çıkarıldığından açık kalan yerlerden duvarın iç tabakası görülebilmekte. Orta bölge düzensiz yotma taşlardan, üst bölge ise nispeten iyi muhafaza edilmiş, orta boyda düzgün yontma taşlardan oluşmakta.

Doğu cephesi :
Kilisenin bu kısmı oldukça iyi korunmuş fakat taşlar muntazam dizilmemişlerdir; bazı taşlar değiştirilmiş olup sonradan süslemelerle takviye edilmiştir.
Özellikle alt kısmı üzerindeki daireler, dikdörtgenler ve üçgenler içine yontulmuş haçlardan oluşan büyük taşlarla örülmüştür. Yatay konumda olan bu taşlar aslında bir çeşit “haçkar”lardır ve dairelerin üst veya alt köşelerine yontulmuş olup ortasında diğer bir haç yontulmuştur. Muhtemelen bu “haçkar”lar destek amacı ile konulmuş olmalıdırlar. Üzerlerinde yazılar bulunmaktadır.
Cephenin değişik kademelerinde, apside ve iki papaz odalariına karşılık olan üç pencere açılmıştır. Merkezi pencerenin üst taşı üzerinde çember içine alınmış ve ortasında bir gül olan geometrik şekillerle örülmüştür.
Batı cephesi için belirtildiği gibi bu duvar da bir metre kadar yükseltilmiştir.

Kuzey cephesi :
Üst kademe ve sol köşesi hariç bu duvar üzerinde muntazam, yontulmuş taş bulunmamakta ve kilisenin ilk halindeki büyük taşlar gibi düzensiz dizilmişlerdir.
Duvarın sol tarafında, üzerine duvar örülen, daha erken dönemlerde eklenmiş korniş izlerine rastlanmaktadır.
Bugün toprak altında kalan ve bu cepheye ait duvardaki kapıdan üçüncü bölüme geçilmekteydi. Kapının üst eşiği yekpare olup üç bölüme ayrılmaktadır. Üzerinde süsleme izleri rastlanıyor. Orta bölümünde dişli daire içine alınmış haçı, sol bölümünde ise hayvanı anımsatmaktadır.

Iç bölümü :
Bazilikadan günümüzde ayakta kalabilen sadece etkileyici ve geniş iki bölümü vardır. Zarara uğramamasına rağmen dumandan kararmış kalın is tabakası ile kaplanmıştır.
Doğu-batı doğrultusunda mutazam simetrike sahiptir. Bölümdeki yarım daire ve apsid eş merkezlidir, her iki taraftaki derlinlik eşittir.

T. C. Kültür Bakanlığı’nın yayınlarında ise aşağıdaki açıklamalar bulunmakta.

"Ilk yapımdan olan bölüm ile, farklı duvar dokusu nedeniyle buna eklendiği anlaşılan ve bugün bir bölümü yıkık dış duvarlarının kaldığı jamadundan meydana gelen kilise küçük ölçülerdedir (Resim: 8).
Batı cephenin ortasına açılan basık kemerli bir kapı ile girilen ilk yapının iç mekanı beşik tonozla örtülmüştür. Ibadet mekanının orta bölümündeki duvar payeleri yanlarda ikişer eyvan oluşturacak biçimde kuzey ve güney duvarlardan taşıntı yapmaktadır.
Örtü sistemi dıştan kırma çatı ile kaplanmıştır. Doğu yönde 2.75 m. derinlikteki yarım daire formlu apsis orta bölüme geniş bir kemerle açılmaktadır. Apsisin iki yanında dikdörtgen planlı beşik tonozlu iki pastaforion hücresi yer almaktadır.
Kilisede inşa tarihini belirleyebilecek bir kitabeye ve sınırlı sayıdaki haç motifi ve süsleme amaçlı rozetler dışında süslemeye rastlanmamaktadır.
1999 yılı araştırmalarında Bitlis yöresinde farklı türlerde yapılar tespit edilmiş ve incelenmiştir. Bunlar hakkında genel değerlendirme ve dönemi belirlenemeyenler için sağlıklı bir tarihlendirme yapabilme, ancak bölgedeki bilinmeyen diğer eserlerin de araştırılmasından sonra mümkün olacaktır". (10)

Dip notlar :

(1) - ՍՏԵՓԱՆ Մելիք-Բախշեան ; ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ, ԳԱԼՈՒՍՏ ԿԻՒԼՊԷՆԿԵԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹԵԱՆ ; ՀԱՅՈՑ ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔԱՅԻՆ ՎԱՅՐԵՐ, ԵՐԵՒԱՆ, ԵՊՀ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹԻՒՆ, 2009, էջ 79 (Stepan Melik Pakhchyan, Ermeni Ibadet Yerleri, Yerevan, 2009, s. 79)
(2) - http://fr.wikipedia.org/wiki/Six_vilayets, http://fr.wikipedia.org/wiki/Arménie_occidentale
(3) - Kısaltılmış Ermeni Ansiklopedisi, II. cilt, Yerevan, 1995 - Հայկական համառոտ հանրագիտարան, Հատոր 2, Երևան, 1995
(4) - http://www.nisanyanmap.com/?=&y=tatvan&t=&lv=1&u=1&ua=0
(5) - Fréderic Macler, Notre-Dame de Bitlis (Novembre-Décembre 1915), 1916 s. 71
(6) - http://historyarmenia.org/2052.html
(7) - Kısaltılmış Ermeni Ansiklopedisi, II. cilt, Yerevan, 1995 - Հայկական համառոտ հանրագիտարան, Հատոր 2, Երևան, 1995
(8) - SAIT ÇETINOĞLU: 1894-96 Ermeni Katliamları ve Charmetant raporu, s. 3
(9) - Paolo Cuneo, Architettura Armena (Ermeni Mimarisi) - Պաոլո Կունեո , Վաղ միջնադարի երկու նորահայտ բազիլիկաներ, s. 187-194
(10) - 18. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 1.cİLT ; 22-26 MAYIS 2000 İZMİR ; T.C. KÜLTÜR BAKANLIGI YAYINLARI, Yayın No: 2530/1 ; sayfa 7

Bibliografya :

- Armenian Architecture, Volumes I-VII, Project Director: V.L. Parsegian ; Rensselaer Polytechnic Institute, New York 1990, P. 21, Pashvatsk church (Pasha Elmali), Turkey (A-2027),5:029
- Paolo Cuneo Architettura Armena (Ermeni Mimarisi), De Luca Editore
- Grace H. Knapp, The tragedy of Bitlis, Fleming H. Revell Company, 1919

_________________
Emeğe saygılı olun, alıntılarınızda link gösterin ...


Last edited by mafilou on Sat 28 Sep 2013 - 03:21; edited 14 times in total
Back to top
Publicité


PostPosted: Wed 21 Aug 2013 - 00:18
PostPost subject: Publicité

PublicitéSupprimer les publicités ?
Back to top
mafilou
Administrateur
Administrateur

Offline

Joined: 04 Sep 2006
Posts: 14,389
Point(s): 43,602
Moyenne de points: 3.03

PostPosted: Wed 21 Aug 2013 - 00:20
PostPost subject: Bitlis, Tatvan, Tokaçlı köyü ( Paşaelmalı mezrası) Paşvants (Փաշվանց) Aziz Meryem Ana Ermeni Manastırı
Reply with quote

‘Ahır kiliseye’ koruma kararı çıktı ama…

2013/08/20
Agos
Tatvan’ın Tokaçlı köyüne bağlı Paşaelması mezrasında bulunan ve ahır olarak kullanılan kilisenin sahibi Yılmaz Yamaç, devlete defalarca yaptığı başvurulardan sonuç aldı. Kilise, ‘kültür varlığı’ olarak tescil edildi ve koruma altına alındı. Ancak Yamaç, koruma kararının geciktirilmeden hayata geçmesi gerektiğini söylüyor. Yamaç, kilisenin mülkiyetini Ermeni toplumuna devretmek istediğini belirtiyor.


Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı eski bir Ermeni köyü olan (Ermenice adı Paşvask) Tokaçlı köyünün Paşaelmalı mezrasında bulunan kilise Yamaç ailesinin mülkiyetinde. Aileden Yılmaz Yamaç 2012 yılından beri yaptığı başvurularda, kilisenin Kültür Bakanlığı tarafından bir an önce koruma altına alınmasını istiyor. Yamaç geçtiğimiz günlerde amacına ulaştı ve kilise hakkında koruma kararı çıktı. Ancak karar rağmen,  kilise halen ahır olarak kullanılıyor.

Köylülerin hayvanlarını koydukları ve zaman zaman ahır/samanlık olarak kullanılan Paşvavsk Kilisesi, büyük oranda tahrip olsa da eski ihtişamından çok da şey kaybetmiş değil. Kilisenin mülkiyetine sahip olan Paşaelmalı köyünden Yılmaz Yamaç; 2012 yılında BİMER aracılığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kurullar Dairesi Başkanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kurullar Şube Müdürlüğü dahil 5 ayrı merciye başvuru yaptı.

Kilesinin koruma altına alınmasını ve bakımının yapılmasını isteyen Yamaç’a ilk olarak 2013’ün Mart ayında yanıt geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun aldığı kararla, Paşaelmalı mezrasında 610 parselde olan kilisenin tesciline ilişkin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 6. Maddesinde belirtilen özellikleri taşıdığı belirtilerek, kanunun 7. Maddesi gereğince ‘taşınmaz kültür varlığı’ olarak tescil edildiği belirtildi. Yılmaz Yamaç’ın başvurularına son yanıt da, Kurullar Dairesi Başkanlığı’ndan 3 Ağustos’ta yanıt geldi. Gelen yanıtta kilisenin incelenerek gerekli işlemlerin yapılması istendi.

Aşiret reisinden alınmış

Kilisenin tescil edilmesine ve kültür varlığı olarak kabul edilmesine rağmen, halen hiçbir işlem yapılmadığını söyleyen Yamaç; tescil için karar alınmasının kendilerini aile olarak sevindirdiğini söyleyerek, “Biz başvuru yapana kadar bakanlığın bu kiliseden haberi bile yoktu. Ancak içinde hâlâ köylülerin hayvanları barınıyor” dedi. 1950 yılında Bitlis’in Mutki ilçesinden Tatvan Paşaelmalı’ya göç ettiklerini ve kilisenin tapusunu köyün ağası olan Reşit Ağa’dan (Reşide Têre) aldıklarını anlatan Yamaç; “Reşit Ağa aşiret reisi olduğu için, devlet tarafından o dönem Hamidiye Alayları’na komutan olarak seçilmiş. Daha sonra da Ermenilerin mallarını sahiplenmiş. O dönem köyde ağaya ait zindanlar bile varmış” diye konuştu.

Turistler biliyor, Bakanlık bilmiyor

Köyün 1990’larda koruculuk dayatması nedeniyle boşaltıldığını, kendilerinin de koruculuğu reddettikleri için İstanbul’a yerleştiklerini söyleyen Yamaç kiliseyle ilgili şunları anlatıyor: “Köyümüzde şu anda çoğu yaşlılardan oluşan 30 hane var. Çocukluğumuz o kilisede geçti. Bütün oyunlarımızı orada oynardık. İçinde çok uzun bir tünel olduğunu hatırlıyorum. Şimdi yazları köyümüze gittiğimizde, Avrupa’dan gelen turistlerin kiliseye büyük ilgi gösterdiğini görüyorum. Ancak haklı olarak tepki gösteriyorlar ve bize ‘siz camilerinize hayvan koyuyor musunuz’ diye soruyorlar. Ben kilisenin tapusunu Ermeni cemaatine devretmeye hazırım, bu kadar güzel bir eser heba olmasın.”

Bu haber, gazeteci Müjgan Halis’in bloğunda şu notla yayımlandı:

Haberin öyküsü:
Tatvan’ın köylerine birkaç ay önce başka bir haber için gitmiştim. Hazır gitmişken çevre köyleri de gezdik ve Paşaelması mezrasındaki kiliseyi bu gezi sırasında görüp, fotoğrafladım. Daha sonra da bu fotoğraf ve kiliseyle ilgili öğrendiğim ilk bilgileri Twitter’da paylaştım. Bu haberin öyküsü, o twitten sonra bana tam da işsiz kaldığım gün ulaşan ve kilisenin mülkiyetine sahip olan Yılmaz Yamaç’tan sonra şekillendi. Şu anda herhangi bir kurumla gazetecilik sözleşmem olmadığı için, Paşvask kilisesinin hikâyesini kamuoyuna blogumdan duyurmak istedim.

http://agos.com.tr/haber.php?seo=ahir-kiliseye-koruma-karari-cikti-ama&haberid=5541
_________________
Emeğe saygılı olun, alıntılarınızda link gösterin ...


Back to top
mafilou
Administrateur
Administrateur

Offline

Joined: 04 Sep 2006
Posts: 14,389
Point(s): 43,602
Moyenne de points: 3.03

PostPosted: Fri 27 Sep 2013 - 22:54
PostPost subject: Bitlis, Tatvan, Tokaçlı köyü ( Paşaelmalı mezrası) Paşvants (Փաշվանց) Aziz Meryem Ana Ermeni Manastırı
Reply with quote

Eklemeler var...
_________________
Emeğe saygılı olun, alıntılarınızda link gösterin ...


Back to top
Contenu Sponsorisé


PostPosted: Today at 18:36
PostPost subject: Bitlis, Tatvan, Tokaçlı köyü ( Paşaelmalı mezrası) Paşvants (Փաշվանց) Aziz Meryem Ana Ermeni Manastırı

Back to top
Display posts from previous:   
Armenian on web Forum Index -> D'hier à nos jours - Երեկ և այսօր - Dünden bugüne -> Les églises de l'Arménie Occidentale - Batı Ermenistan Kiliseleri All times are GMT + 1 Hour
Post new topic   Reply to topic
Page 1 of 1
Jump to:  

 Portal | Index | Create a forum | Free support forum | Free forums directory | Report a violation | Conditions générales d'utilisation
phpBB
Template by BMan1